Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA - Sp. z o.o.
ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel
tel. (58) 6750 150

ogłasza przetarg pisemny na:

dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych na terenie Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA na okres od 01.03.2018 r. do 30.09.2020 r.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem przetargu są niezabudowane nieruchomości gruntowe – części działek nr 182, 183, 503, 504/1 o łącznej powierzchni ok. 1100 m2 zaznaczone czerwoną linią na załączonym planie sytuacyjnym.
W/w nieruchomości uzbrojone są w urządzenia umożliwiające dostęp do energii elektrycznej, wody, zrzutu ścieków.

Cena wywoławcza czynszu:
3.600,00 złotych + VAT / miesiąc

Począwszy od miesiąca stycznia 2019 r. i każdego miesiąca stycznia następnego roku obowiązywania umowy, czynsz ulegnie wzrostowi w stosunku do miesięcznej kwoty dzierżawy z poprzedniego roku o 3-procent plus średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Oprócz czynszu dzierżawca pokrywa koszty dostaw mediów i podatku od nieruchomości.

Wysokość wadium: 4.500,00 złotychTermin i miejsce przeprowadzenia przetargu:
Przetarg odbędzie się dnia 17 stycznia 2018 r. o godz. 1030 w siedzibie Spółki w Helu, przy ul. Kuracyjnej 1 (Port Rybacki).

Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Wadium.
a) Wpłacenie wadium winno nastąpić do dnia 16 stycznia 2018 r. na rachunek bankowy Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o.: Bank PEKAO S.A. Nr 87124053701111000053649861 (za datę wpływu uważa się dzień wpływu środków finansowych na rachunek) z dopiskiem: „wadium na dzierżawę gruntów o pow. 1100 m2”.
b) Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub unieważnieniu przetargu.
c) Wadium przepada na rzecz Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA, jeżeli:
- żaden z oferentów nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej;
- oferent, którego oferta została wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA.
d) Unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.

2. Złożenie ofert.
a) Oferty w zamkniętych kopertach zaadresowanych: „Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA – Sp. z o.o. ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel” z opisem przedmiotu przetargu „Przetarg na dzierżawę gruntów o pow. 1100 m2” należy składać w sekretariacie Spółki do dnia 17 stycznia 2018 r. do godz. 1000.
b) Oferta powinna zawierać: - cel dzierżawy nieruchomości: rodzaj prowadzenia działalności wraz z opisem zagospodarowania gruntów;
W sytuacji przeznaczenia nieruchomości na parking - nie dopuszcza się wjazdu i wyjazdu przez działki Nr 173/11 i 181 (drogi wewnętrzne Zarządu Portu) z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego
. - oferowaną kwotę netto + VAT za jeden miesiąc;
- oświadczenie oferenta o uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA na dzień złożenia oferty;
- oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią umowy.

Zobowiązania oferenta:
Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do:
1. Uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń do prowadzenia działalności oraz pozwoleń na posadowienie obiektów wynikających z prawa budowlanego;
2. Przed rozpoczęciem działalności uzgodnienia z Wydzierżawiającym sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu dzierżawy;
3. Na swój koszt i we własnym zakresie – pod nadzorem służb Wydzierżawiającego zagospodarowania nieruchomości i wykonania instalacji do podłączenia mediów;
4. Zabezpieczenia na koszt własny zaplecza sanitarnego (toalet).

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA zastrzega sobie prawo:
- Swobodnego wyboru oferty w razie zaoferowania jednakowej ceny;
- Zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych tego odstąpienia.

Złożona oferta zachowuje ważność do dnia podpisania umowy lub powiadomienia oferenta o wybraniu innej oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 6750 150.

W załączeniu mapka sytuacyjna.


Prezes Zarządu
Joanna KosińskaZdjęcia:

  

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie (pdf)
Mapka (pdf)
Umowa (doc)
Plan Helu (pdf)

 
Copyright © 2009 :: KOGA :: Port Rybacki Hel ::   |  ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel    |  tel: (058) 6750808; tel/fax: (058) 675-01-50
FWT - Elemental Works  |  Design by Przemysław Hanke  |   Liczba odwiedzin: