Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA - Sp. z o.o.
ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel
tel./fax: (058) 6750150; 6751281; 6750808

zaprasza do składania ofert pisemnych:

na postój w Porcie Rybackim w Helu jednej szybkiej łodzi motorowej prowadzącej przewóz pasażerów w sezonie letnim (maj-wrzesień) w latach 2018 – 2020.

Cena wywoławcza:
30.000,00 zł + VAT / sezon letni jednego roku

Wadium:
3.000,00 złTermin i miejsce przeprowadzenia przetargu:
Przetarg odbędzie się dnia 17 stycznia 2018 r. o godz. 1015 w siedzibie Spółki w Helu, przy ul. Kuracyjnej 1 (Port Rybacki).

Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Wadium.
a) Wpłacenie wadium winno nastąpić do dnia 16 stycznia 2018r. na rachunek bankowy Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o.: Bank PEKAO S.A. Nr 87124053701111000053649861 (za datę wpływu uważa się dzień wpływu środków finansowych na rachunek) z dopiskiem przedmiotu przetargu: „wadium na postój szybkiej łodzi motorowej w sezonie 2018-2020”.
b) Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub unieważnieniu przetargu.
c) Wadium przepada na rzecz Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA, jeżeli:
- żaden z oferentów nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej; - oferent, którego oferta została wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie.

Unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.

2. Złożenie ofert.
a) Oferty w zamkniętych kopertach zaadresowanych: „Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA – Sp. z o.o. ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel” z opisem przedmiotu przetargu - „Oferta na postój łodzi motorowej w sezonie 2018-2020” należy składać w sekretariacie Spółki do dnia 17 stycznia 2018 r. do godz. 1000.
b) Oferta powinna zawierać:
- okres postoju jednostki;
- oferowaną kwotę netto + VAT: za sezon letni 2018; za sezon letni 2019; za sezon 2020;
- oświadczenie o nie posiadaniu zadłużenia wobec naszej Spółki na dzień złożenia oferty;
- oświadczenia o zapoznaniu się z treścią umowy.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA zastrzega sobie prawo:
- swobodnego wyboru oferty w razie zaoferowania jednakowej ceny;
- zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych tego odstąpienia.
- żądania zapłaty z góry za sezon letni.

Złożona oferta zachowuje ważność do dnia podpisania umowy.

Informacje dodatkowe:
Miejsce udostępnione dla szybkiej jednostki motorowej prowadzącej przewóz pasażerów zlokalizowane będzie w narożniku Basenu Wewnętrznego.

Prezes Zarządu
Joanna KosińskaPliki do pobrania:
Zaproszenie (pdf)
Umowa (doc)

 
Copyright © 2009 :: KOGA :: Port Rybacki Hel ::   |  ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel    |  tel: (058) 6750808; tel/fax: (058) 675-01-50
FWT - Elemental Works  |  Design by Przemysław Hanke  |   Liczba odwiedzin: