Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA - Sp. z o.o.
ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel, tel./fax (58) 6750150

ogłasza przetarg pisemny na:

dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych na terenie Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA na okres od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.Opis nieruchomości.

Przedmiotem przetargu są niezabudowane nieruchomości gruntowe – części działek nr 182, 183, 503, 504/1 o łącznej powierzchni ok. 1100 m2 zaznaczone czerwoną linią na załączonym planie sytuacyjnym. W/w nieruchomości uzbrojone są w urządzenia umożliwiające dostęp do energii elektrycznej, wody, zrzutu ścieków.

Cena wywoławcza czynszu: 5.800,00 złotych + VAT / miesiąc
Oprócz czynszu dzierżawca pokrywa koszty dostaw mediów i podatku od nieruchomości

Wysokość wadium: 800,00 zł.Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 27 czerwca 2017 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółki w Helu, przy ul. Kuracyjnej 1 (Port Rybacki).

Warunki uczestnictwa w przetargu.

1. Wadium.

a) Wpłacenie wadium winno nastąpić do dnia 26 czerwca 2017 r. na rachunek bankowy Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o.: Bank PEKAO S.A. Nr 87124053701111000053649861 (za datę wpływu uważa się dzień wpływu środków finansowych na rachunek) z dopiskiem: „wadium na dzierżawę gruntów o pow. 1100 m2”,
b) Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub unieważnieniu przetargu.
c) Wadium przepada na rzecz Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA, jeżeli:
- żaden z oferentów nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej;
- oferent, którego oferta została wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zarząd Portu.
d) Unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.

2. Złożenie ofert.

a) Oferty w zamkniętych kopertach zaadresowanych: „Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA – Sp. z o.o. ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel” z opisem przedmiotu przetargu „Przetarg na dzierżawę gruntów o pow. 1100 m2” należy składać w sekretariacie Spółki do dnia 27 czerwca 2017 r. do godz. 0945.
b) Oferta powinna zawierać:
- cel dzierżawy nieruchomości: rodzaj prowadzenia działalności wraz z opisem zagospodarowania gruntów;
Rodzaj działalności i zagospodarowanie nieruchomości nie powinny ograniczać swobodny ruch pieszy na działce nr 173/11 będącej drogą dojazdową do przedmiotowych nieruchomości;
- oferowaną kwotę netto + VAT za jeden miesiąc;
- oświadczenie oferenta o uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA na dzień złożenia oferty;
- oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią umowy.

Zobowiązania oferenta.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do:
1. Zapłaty czynszu, podatku od nieruchomości, opłat z tytułu dostaw mediów w terminach zawartych w umowie;
2. Uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń do prowadzenia działalności oraz pozwoleń na posadowienie obiektów wynikających z prawa budowlanego;
3. Przed rozpoczęciem działalności uzgodnienia z Wydzierżawiającym sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu dzierżawy;
4. Na swój koszt i we własnym zakresie – pod nadzorem służb Wydzierżawiającego zagospodarowania nieruchomości i wykonania instalacji do podłączenia mediów;
5. Zabezpieczenia na koszt własny zaplecza sanitarnego (toalet);

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA zastrzega sobie prawo:

- Swobodnego wyboru oferty w razie zaoferowania jednakowej ceny;
- Zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych tego odstąpienia;
- Żądania płatności czynszu z góry za cały okres dzierżawy.

Złożona oferta zachowuje ważność do dnia podpisania umowy lub powiadomienia oferenta o wybraniu innej oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 6750150.

W załączeniu mapka sytuacyjna.


Pliki do pobrania:
ogłoszenie (pdf)  mapka (pdf)

 
Copyright © 2009 :: KOGA :: Port Rybacki Hel ::   |  ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel    |  tel: (058) 6750808; tel/fax: (058) 675-01-50
FWT - Elemental Works  |  Design by Przemysław Hanke  |   Liczba odwiedzin: