Przetarg pisemny otwarty na wykonanie zadania: Budowa automatycznej toalety z dachem zielonym ekstensywnym w obszarze Portu Hel.

Zarząd Portu Morskiego Hel Sp. z o.o.
ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel
telefon: (58) 6750 150

ogłasza
PRZETARG PISEMNY OTWARTY

prowadzony w trybie art. 701 – 705 kodeksu cywilnego

na wykonanie zadania: Budowa automatycznej toalety z dachem zielonym ekstensywnym w obszarze Portu Hel.


Nazwa i adres Organizatora / Zamawiającego:

Zarząd Portu Morskiego Hel Sp. z o.o., ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel, 
NIP 587-020-06-71
telefon: +48 58 6750150
e-mail: porthel@home.pl
www.porthel.home.pl

1. Opis przedmiotu przetargu:

Wykonanie prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

2. Termin wykonania zamówienia:

28 lutego 2022 r.

3. Osoba do kontaktów z oferentami:

Zbigniew Rydz, telefon: 601-654-769

4. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Organizatora, ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel.

Termin składania ofert upływa w dniu 28 grudnia 2021 r. o godz. 1030. Oferty otrzymane przez Organizatora przetargu po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 grudnia 2021 r. o godz. 1100 w siedzibie Organizatora przetargu tj.: ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel.

5. Warunki uczestnictwa:

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają warunki zapisane w Regulaminie przetargu:

  1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
  2. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  4. nie są powiązane osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.

Potwierdzenie spełnienia tych warunków przez Wykonawcę nastąpi poprzez złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów wymienionych w Regulaminie Przetargu. Przy dokonaniu oceny spełnienia wymaganych warunków Organizator przetargu będzie kierował się regułą: „spełnia” albo „nie spełnia”.

6. Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (cena 100%).

Ogłoszenie, regulamin przetargu wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Zarządu Portu Morskiego Hel Sp. z o.o. (www.porthel.home.pl ) albo w Sekretariacie Spółki, w godzinach 800-1400.


Prezes Zarządu

Joanna Kosińska       


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
Ogłoszenie
Załącznik nr 1 – Regulamin przetargu
Załącznik nr 2 – Formularz oferty
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia

DOKUMENTACJA BUDOWLANA:
https://portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#podglad_ogloszenia

Print Friendly, PDF & Email