Przetarg pisemny otwarty na wykonanie prac pn. „Remont i wymiana urządzeń odbojowych na Nabrzeżu Wyposażeniowym”.

Zarząd Portu Morskiego Hel „KOGA” Sp. z o.o.
ogłasza

PRZETARG PISEMNY OTWARTY

prowadzony w trybie art. 70 1 – 705 kodeksu cywilnego
na wykonanie prac pn.:

„Remont i wymiana urządzeń odbojowych na Nabrzeżu Wyposażeniowym”.

1. Nazwa i adres Organizatora / Zamawiającego:

Zarząd Portu Morskiego Hel „KOGA” Sp. z o.o., ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel,  NIP 587-020-06-71
telefon: +4858 6750150                   
faks:      +4858 6750150
e-mail: porthel@home.pl
www.porthel.home.pl

2. Opis przedmiotu przetargu.

Wykonanie prac zgodnie z dokumentacją budowlaną, dostępną w siedzibie Organizatora I piętro, pok. Sekretariatu, oraz przedmiarem robót, które dostępne są w siedzibie Organizatora.

3. Termin wykonania zamówienia.
31 października 2018 r.

4. Osoba do kontaktów z oferentami.
Kierownik Administracji Portu Zbigniew Rydz tel. 601-65-47-69


5. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Organizatora, ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel.
Termin składania ofert upływa w dniu 10 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00.
Oferty otrzymane przez Organizatora przetargu po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Organizatora przetargu tj.: ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel.

6. Warunki uczestnictwa:

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają warunki zapisane w Regulaminie przetargu:
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
b) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Potwierdzenie spełnienia tych warunków przez Wykonawcę nastąpi poprzez złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów wymienionych w Regulaminie Przetargu. Przy dokonaniu oceny spełnienia wymaganych warunków Organizator przetargu będzie kierował się regułą: „spełnia”  albo  „nie spełnia”.

7. Kryteria oceny ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (cena 100%).

Ogłoszenie, Regulamin przetargu wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Zarządu Portu Morskiego Hel „KOGA” Sp. z o.o. (www.porthel.home.pl ) albo w Sekretariacie Spółki, w godzinach 0800 – 1400.                                                                             

Prezes Zarządu
Joanna Kosińska


Załączniki do pobrania:

Regulamin przetargu
Zał. nr 1 – Ogłoszenie o przetargu
Zał. nr 2 – Formularz ofertowy
Zał. nr 3 – Oświadczenie wykonawcy
Zał. nr 4 – Wzór umowy
Zał. nr 5 – Przedmiar robót, projekt wykonawczy, rysunki techniczne
Zał. nr 6 – Wzór protokołu
Zał. nr 7 – Wzór zawiadomienia o wyborze


02.08.2018 r.
Zawiadamiamy, iż w dniu 31.07.2018 r. wpłynęło pisemne zapytanie firmy dotyczące „Remontu i wymiany urządzeń odbojowych na Nabrzeży Wyposażeniowym”

PYTANIE:

Jakie jest dopuszczalne obciążenie nabrzeża, wysokość i szerokość korytka odwadniającego, rodzaj rusztu. Czy do wyceny założyć same korytka czy też inne elementy/akcesoria odwodnienia?

ORAGNIZATOR PRZTEARGU ODPOWIADA:
dopuszczalne obciążenie Nabrzeża Wyposażeniowego 2T/m2 ,
szerokość korytka odwadniającego: 200mm ze wzmocnieniem krawędzi ze stali nierdzewnej z rusztami z żeliwa sferoidalnego, klasa obciążeń E600
wysokość korytka odwadniającego zależna od odcinka wymienianego :
– odcinek długości 14mb głębokości od 25 cm do 36 cm,
-odcinek dł. 3mb głębokość 34cm,
-odcinki 1mb głębokość 30cm szt.6
na wymienianych odcinkach wymieniane będą tylko koryta odwadniające,
Przed montażem wskazane jest przeprowadzenia inwentaryzacji koryt do wymiany.

PREZES ZARZĄDU
JOANNA KOSIŃSKA

Pobierz pdf: Odpowiedź na zapytanie z dnia 31.07.2018 r.

09.08.2018 r.
Zawiadamiamy, iż w dniu 08.08.2018 r. wpłynął pisemny wniosek firmy dotyczący „Remontu i wymiany urządzeń odbojowych na Nabrzeży Wyposażeniowym”.

WNIOSEK:
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów terminu zakończenia robót lub wprowadzenie takich zapisów pozwalających Wykonawcy na realizację zadania w okresie min. 2 miesięcy. Powyższe podyktowane jest terminami dostaw odbojnic, które to terminy wg ofert wynoszą od 7 do 8 tygodni. Zakładając, że złożenie ofert w przetargu jest w dniu 10.08.2018r. rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy do 1 miesiąca (10.09.2018),  dostawa odbojnic do 2 miesięcy, to ich dostawa przypada na 26.10.2018r. najszybciej. Prosimy o uwzględnienie powyższych uwag i dopuszczenie zmiany terminu zakończenia robót ze względu na dostawy odbojnic.

ORAGNIZATOR PRZTEARGU ODPOWIADA:
Dopuszczamy zmianę terminy wykonania zadania – najpóźniej do dnia 14 grudnia 2018 r.

PREZES ZARZĄDU
JOANNA KOSIŃSKA

Pobierz pdf: Odpowiedź na zapytanie z dnia 08.08.2018 r.

Print Friendly, PDF & Email