Przetarg pisemny na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Porcie Rybackim w Helu (tereny po byłym CPN) na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Zarząd Portu Morskiego Hel „KOGA” Sp. z o.o.
ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel
telefon: (58) 6750150

ogłasza
PRZETARG PISEMNY NA:

dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Porcie Rybackim w Helu (tereny po byłym CPN) na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Tereny z możliwością dostawy energii elektrycznej, wody, zrzutu ścieków.

1) teren oznaczony na mapce literą „A” o pow. 150 m2
Cena wywoławcza czynszu: 52.500 zł + VAT za cały okres dzierżawy
Wysokość wadium : 5.000 zł
Oprócz czynszu dzierżawca pokrywa koszty dostaw mediów i podatku od nieruchomości

2) teren oznaczony na mapce literą „B” o pow. 150 m2
Cena wywoławcza czynszu: 52.500 zł + VAT za cały okres dzierżawy
Wysokość wadium : 5.000 zł
Oprócz czynszu dzierżawca pokrywa koszty dostaw mediów i podatku od nieruchomości

3) teren oznaczony na mapce literą „C” o pow. 180 m2
Cena wywoławcza czynszu: 63.000 zł + VAT za cały okres dzierżawy
Wysokość wadium : 6.000 zł
Oprócz czynszu dzierżawca pokrywa koszty dostaw mediów i podatku od nieruchomości


Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:
Przetarg odbędzie się dnia 30 listopada 2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Spółki w Helu, przy ul. Kuracyjnej 1 (Port Rybacki).

Warunki uczestnictwa w przetargu:

1. Wadium.
a) Wpłacenie wadium winno nastąpić do dnia 29 listopada 2018r. na rachunek bankowy Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o.: Bank PEKAO S.A. Nr 87124053701111000053649861 (za datę wpływu uważa się dzień wpływu środków finansowych na rachunek) z dopiskiem przedmiotu przetargu: „wadium na dzierżawę gruntu….” (A lub B lub C).
b) Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub unieważnieniu przetargu.
c) Wadium przepada na rzecz Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA, jeżeli:
– żaden z oferentów nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej;
– oferent, którego oferta została wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie
wskazanym przez Zarząd Portu.
d) Unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.

2. Złożenie ofert.
a) Oferty w zamkniętych kopertach zaadresowanych: „Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA – Sp. z o.o. ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel” z opisem przedmiotu przetargu – „Przetarg na dzierżawę gruntu……” (A lub B lub C) należy składać w sekretariacie Spółki do dnia 30 listopada 2018 r. do godz. 10:00.
b) Oferta powinna zawierać:
– opis planowanego sposobu zagospodarowania terenu;
– oferowaną kwotę netto + VAT za cały okres dzierżawy;
– oświadczenie oferenta o uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA na dzień złożenia oferty;
– oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy.

Zobowiązania oferenta:
Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do:
1. Zapłaty czynszu, podatku od nieruchomości opłat z tytułu dostaw mediów w terminach zawartych w umowie.
2. Przed rozpoczęciem działalności uzgodnienia z Wydzierżawiającym sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu dzierżawy;
3. Uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, w szczególności wynikających z prawa budowlanego na posadowienie obiektów;
4. Zabezpieczenia na koszt własny zaplecza sanitarnego (toalet);
5. Wykonania na własny koszt pod nadzorem ZPM Hel KOGA przyłączy do mediów.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA zastrzega sobie prawo:
– Swobodnego wyboru oferty w razie zaoferowania jednakowej ceny;
– Zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych tego odstąpienia;
– Żądania płatności czynszu z góry.

Złożona oferta zachowuje ważność do dnia podpisania umowy lub powiadomienia oferenta o wybraniu innej oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 6750150.

Załączniki do pobrania:
Mapka sytuacyjna
Umowa

Print Friendly, PDF & Email