Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę trzech miejsc na nabrzeżu Wyposażeniowym i Remontowym w Porcie Rybackim w Helu z przeznaczeniem na usytuowanie urządzeń do wyładunku ryb paszowych z jednostek rybackich.

Zarząd Portu Morskiego Hel „KOGA” Sp. z o.o.
ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel
telefon: (58) 6750150

zaprasza do składania ofert na
:

dzierżawę trzech miejsc na nabrzeżu Wyposażeniowym i Remontowym w Porcie Rybackim w Helu z przeznaczeniem na usytuowanie urządzeń  do wyładunku ryb paszowych z jednostek rybackich:

  • miejsce 1 –  o pow. 35m2   na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. 
  • miejsce 2 –  o pow.  35m2  na okres od  01.2019 r. do 31.12.2021 r.                         
  • miejsce 3  – o pow.  35m2  na okres od 01.01.2019 r.  do 31.12.2021 r .  

Cena wywoławcza: 4.000,00 zł + VAT / miesiąc / jedno miejsce  

Corocznie, począwszy od miesiąca stycznia 2020 r.  zaoferowana kwota dzierżawy będzie waloryzowana o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany w Monitorze Polskim.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 grudnia 2018 r. o godz. 1015

1. Złożenie ofert.

a)  Oferty w zamkniętych kopertach (odrębnie na każde miejsce ) zaadresowanych: „Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA – Sp. z o.o. ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel” z opisem przedmiotu przetargu – Przetarg  na miejsce nr …należy składać w sekretariacie Spółki do dnia 10 grudnia 2018 r. do godz. 1000.

b) Oferta powinna zawierać:

– oznaczenie miejsca dzierżawy (miejsce nr …),
– cenę netto + VAT za miesiąc dzierżawy;
– oświadczenie oferenta o uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA  na dzień złożenia oferty.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA zastrzega sobie prawo:

  • Swobodnego wyboru oferty w razie zaoferowania jednakowej ceny;
  • Zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych tego odstąpienia.

Złożona oferta zachowuje ważność do dnia podpisania umowy lub powiadomienia oferenta o wybraniu innej oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 6750150.

Załączniki do pobrania:
Mapka sytuacyjna

Print Friendly, PDF & Email