Przetarg pisemny na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej na terenie Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2024 r. z przeznaczeniem na działalność związaną z rybołówstwem.

Zarząd Portu Morskiego Hel „KOGA” Sp. z o.o.
ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel
telefon: (58) 6750150

ogłasza przetarg pisemny na
:

dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej   na terenie Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2024 r. z przeznaczeniem na działalność związaną z rybołówstwem.

Opis nieruchomośc:

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa o powierzchni 290 m2 stanowiąca część działki nr 573/24. Nieruchomość z możliwością dostawy energii elektrycznej, wody, zrzutu ścieków.

Cena wywoławcza czynszu: 2.050,00 złotych + VAT / miesiąc

Począwszy od miesiąca stycznia 2020 r. i każdego miesiąca stycznia następnego  roku obowiązywania umowy,  czynsz ulegnie wzrostowi w stosunku do miesięcznej kwoty dzierżawy z poprzedniego roku o 3-procent plus średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Oprócz czynszu dzierżawca pokrywa koszty dostaw energii elektrycznej i podatku od nieruchomości.

Wysokość wadium:  2.000,00 złotych


Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 10 grudnia 2018 r. o godz. 1030  w siedzibie Spółki w Helu, przy ul. Kuracyjnej 1 (Port Rybacki).

Warunki uczestnictwa w przetargu.

1. Wadium.

a) Wpłacenie wadium winno nastąpić do dnia 07 grudnia 2018 r. na rachunek  bankowy Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o.: Bank PEKAO S.A. Nr 87124053701111000053649861 (za datę wpływu uważa się dzień wpływu  środków finansowych na rachunek) z dopiskiem: „wadium na dzierżawę  gruntów o pow. 290 m2”.
b) Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub unieważnieniu przetargu.
c) Wadium przepada na rzecz Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA, jeżeli:
– żaden z oferentów nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie  wywoławczej;
– oferent,  którego oferta została wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA.
d) Unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.

2. Złożenie ofert.

a)  Oferty w zamkniętych kopertach zaadresowanych: „Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA – Sp. z o.o. ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel” z opisem przedmiotu przetargu Przetarg na dzierżawę gruntów o pow. 290 m2” należy składać w sekretariacie Spółki do dnia 10 grudnia 2018 r. do godz. 1000.
b) Oferta powinna zawierać:
– cel dzierżawy nieruchomości wraz z opisem zagospodarowania gruntów;
– oferowaną kwotę netto + VAT za jeden miesiąc;
– oświadczenie oferenta o uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA  na dzień złożenia oferty;
– oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią umowy.

Zobowiązania oferenta 

Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do:
1. Uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń do prowadzenia działalności oraz pozwoleń  na posadowienie obiektów wynikających z prawa budowlanego.
2. Przed rozpoczęciem działalności uzgodnienia z Wydzierżawiającym sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu dzierżawy;
3. Na swój koszt i we własnym zakresie – pod nadzorem służb Wydzierżawiającego zagospodarowania nieruchomości i wykonania instalacji do podłączenia energii.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA zastrzega sobie prawo:

  • Swobodnego wyboru oferty w razie zaoferowania jednakowej ceny;
  • Zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych tego odstąpienia.

Złożona oferta zachowuje ważność do dnia podpisania umowy lub powiadomienia oferenta o wybraniu innej oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 6750150.

W załączeniu mapka sytuacyjna nieruchomości zaznaczona czerwoną linią.

Załączniki do pobrania:
Mapka sytuacyjna
Umowa

Print Friendly, PDF & Email