Przetarg pisemny na udostępnienie załogom jachtów pomieszczeń sanitarnych od miesiąca kwietnia do miesiąca listopada 2019 r. i 2020 r. i dzierżawę kontenerów sanitarnych od czerwca do września 2019 i 2020 r.

Zarząd Portu Morskiego Hel „KOGA” Sp. z o.o.
ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel
telefon: (58) 6750150

ogłasza
PRZETARG PISEMNY NA:

udostępnienie załogom jachtów pomieszczeń sanitarnych od miesiąca kwietnia do miesiąca listopada 2019 r. i 2020 r.  i dzierżawę kontenerów sanitarnych od czerwca do września 2019 i 2020 r.

Cena wywoławcza: 22.000 zł + VAT
Wysokość wadium: 4.000 zł

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:
Przetarg odbędzie się dnia 28 lutego 2019 r. o godz. 1030  w siedzibie Spółki w Helu, przy  ul. Kuracyjnej 1 (Port Rybacki).

Warunki uczestnictwa w przetargu:

1. Wadium.

a) Wadium należy wpłacić do dnia 27 lutego 2019 r. na rachunek Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA Sp. o.o.:  Bank PEKAO S.A. Nr 87124053701111000053649861 (za datę wpływu uważa się dzień wpływu środków finansowych na rachunek) z opisem „wadium na udostępnienie sanitariatów”.
b) Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub unieważnieniu przetargu;
c) Wadium przepada na rzecz Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA, jeżeli:
–  żaden z oferentów nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie  wywoławczej;
– oferent,  którego oferta została wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zarząd Portu;
d) Unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.

2. Złożenie oferty.

a) Oferty w zamkniętych kopertach zaadresowanych: „Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA – Sp. z o.o., ulica Kuracyjna 1, 84-150 Hel” z opisem „Przetarg  na udostępnienie sanitariatów” należy składać w sekretariacie Spółki do dnia 28 lutego 2019 r.  do godz. 1000.
b) Oferta  powinna zawierać:
– oferowany okres udostępnienie załogom jachtów pomieszczeń sanitarnych;
oferowaną kwotę netto + VAT za dzierżawę czterech kontenerów: od  01.06.2019 r. do 30.09.2019 r.; od 01.06.2020 r. do 30.09.2020 r.  
– oświadczenie oferenta o uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA  na dzień złożenia oferty;
– oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy.
(wzór oferty w załączniku do ogłoszenia)

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA zastrzega sobie prawo:

  • Swobodnego wyboru oferty w razie zaoferowania jednakowej ceny;
  • Zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych tego odstąpienia;
  • żądania płatności z góry za dzierżawę kontenerów w okresie czerwiec-wrzesień 2019r.

Złożona oferta zachowuje ważność do dnia podpisania umowy lub powiadomienia oferenta o wybraniu innej oferty.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 6750150.

Załączniki do pobrania:
Wzór oferty
Umowa

 

 

Print Friendly, PDF & Email