Przetarg pisemny na najem pomieszczenia magazynowego w budynku magazynu o pow. ok. 60 m2 w miesiącach lipiec – sierpień 2019.

Zarząd Portu Morskiego Hel „KOGA” Sp. z o.o.
ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel
telefon: (58) 6750150

ogłasza
PRZETARG PISEMNY NA:

najem pomieszczenia magazynowego w budynku magazynu o pow. ok. 60 m2 w miesiącach lipiec – sierpień 2019.

Cena wywoławcza miesięcznego najmu: 2.700 zł + VAT
Oprócz czynszu dzierżawca pokrywa koszty dostaw mediów i podatku od nieruchomości.

Wysokość wadium:
800 zł


Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:
Przetarg odbędzie się dnia 28 lutego 2019 r. o godz. 1045  w siedzibie Spółki w Helu, przy  ul. Kuracyjnej 1 (Port Rybacki).

Warunki uczestnictwa w przetargu:

1. Wadium.

a) Wadium należy wpłacić do dnia 27 lutego 2019r. na rachunek Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA Sp. o.o.:  Bank PEKAO S.A. Nr 87124053701111000053649861 (za datę wpływu uważa się dzień wpływu środków finansowych na rachunek) z opisem „wadium na najem magazynu”.
b) Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub unieważnieniu przetargu;
c) Wadium przepada na rzecz Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA, jeżeli:
–  żaden z oferentów nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie  wywoławczej;
– oferent, którego oferta została wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zarząd Portu;
d) Unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczania odsetek  od wpłaconego wadium.

2. Złożenie oferty.

a) Oferty w zamkniętych kopertach zaadresowanych: „Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA – Sp. z o.o., ulica Kuracyjna 1, 84-150 Hel” z opisem Przetarg  na najem magazynunależy składać w sekretariacie Spółki do dnia  28 lutego 2019 r. do godz. 1000
b) Oferta powinna zawierać:
– oferowaną miesięczną kwotę netto + VAT;
– oświadczenie oferenta o uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA  na dzień złożenia oferty,
– oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA zastrzega sobie prawo:

  • Swobodnego wyboru oferty w razie zaoferowania jednakowej ceny;
  • Zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych tego odstąpienia;
  • żądania płatności z góry za cały okres najmu.

Złożona oferta zachowuje ważność do dnia podpisania umowy lub powiadomienia oferenta o wybraniu innej oferty.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 6750150.

Załączniki do pobrania:
Umowa

 

 

Print Friendly, PDF & Email