Przetarg publiczny pisemny dla przewoźników żeglugi przybrzeżnej na dzierżawę nabrzeża o długości 170 mb usytuowanego na Falochronie Zachodnim z przeznaczeniem na cumowanie i postój jednostek pływających.

Zarząd Portu Morskiego Hel „KOGA” Sp. z o.o.
ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel
telefon: (58) 6750150

ogłasza
PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY DLA PRZEWOŹNIKÓW ŻEGLUGI PRZYBRZEŻNEJ NA:

dzierżawę nabrzeża o długości 170 mb usytuowanego na Falochronie Zachodnim z przeznaczeniem na cumowanie i postój jednostek pływających na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2031 r.


1. Wywoławcza roczna stawka czynszu wynosi 75.000,00 zł + VAT.

2. Corocznie, począwszy od 01.01.2023r. czynsz dzierżawny będzie waloryzowany, przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok ubiegły ogłaszanego w komunikacie Prezesa GUS dodatkowo powiększonego o 1% (wskaźnik + 1%).

3. Główne postanowienia umowy – w załączeniu.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest:

1/ wniesienie WADIUM w formie pieniężnej w wysokości 7.500,00 zł przelewem na konto ZPM Hel KOGA Spółka z o.o. w Helu  ul. Kuracyjna 1 w Banku PEKAO S.A. Nr 87124053701111000053649861  w  terminie  do dnia 11 czerwca 2019 r. z dopiskiem „WADIUM – DZIERŻAWA NABRZEŻA” Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy ZPM Hel KOGA Sp. z o.o.;
2/ złożenie pisemnej oferty w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie z napisem OFERTA –  DZIERŻAWA  NABRZEŻA w terminie do dnia 12 czerwca do godz. 1000 w sekretariacie ZPM   Hel KOGA Sp. z o.o., 84-150 Hel, ul. Kuracyjna 1”.

5. Oferta powinna zawierać:

1/ określenie firmy i siedziby oferenta;
2/ dokument potwierdzający wniesienie wadium;
3/ oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem i warunkami umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
4/ oferowaną roczną stawkę czynszu netto + VAT na rok 2022;
5/ Dokumenty składane w formie kserokopii muszą być poświadczone (podpisane) przez umocowanego przedstawiciela oferenta „za zgodność z oryginałem”.

6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz połączone w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe zdekompletowanie.

7. Oferta winna być podpisana przez osobę umocowaną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

8. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie ZPM Hel KOGA – Sp. z o. w sali konferencyjnej w dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 1030.

9. ZPM Hel KOGA wybierze – spośród ważnych ofert – oferenta, który zaoferował najwyższą stawkę czynszu netto + VAT.

10. W przypadku złożenia równorzędnych ważnych ofert z najwyższą stawką czynszu, przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji, przy czym minimalna wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 500,00 zł. O terminie i miejscu odbycia licytacji właściwi oferenci zostaną pisemnie powiadomieni.

11. O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, niezwłocznie po przeprowadzeniu przetargu.

12. Zastrzeżenia ZPM Hel KOGA:

1/ wadium przepada na rzecz ZPM Hel KOGA jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje wywoławczej stawki czynszu,
2/ wadium przepada na rzecz ZPM Hel KOGA, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy,
3/ wadium złożone przez oferenta, którego oferta nie zostanie przyjęta, zostanie zwrócone w kwocie nominalnej, bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty,
4/ wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta,zostanie zarachowane jako KAUCJA na zabezpieczenie wykonania warunków umowy dzierżawy w 2022 r.
5/ ZPM Hel KOGA zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez wyboru jakiejkolwiek z ofert, na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych od jego odstąpienia,
6/ żądania płatności czynszu z góry za pierwszy rok dzierżawy.

W załączeniu mapka usytuowania nabrzeża.

Załączniki do pobrania:
Główne postanowienia umowy
Mapka

Print Friendly, PDF & Email