Przetarg pisemny na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych na terenie Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA w Helu z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu samochodowego.

Zarząd Portu Morskiego Hel „KOGA” Sp. z o.o.
ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel
telefon: 603540900

ogłasza
PRZETARG PISEMNY NA:

na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych  na terenie Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA w Helu o powierzchni ok. 1.000 m2 stanowiące części działek o numerach: 497, 496  – KW Nr 27292; 181, 182, 183 – KW Nr 28289 na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2024 r. z przeznaczeniem na prowadzenie PARKINGU SAMOCHODOWEGO.
(nieruchomość z możliwością dostawy energii elektrycznej)


Cena wywoławcza rocznego czynszu:  50.000 zł +  VAT

Corocznie, począwszy od stycznia 2021 roku i każdego następnego roku, roczny czynsz ulegnie wzrostowi w stosunku do rocznej kwoty dzierżawy z poprzedniego roku o 2-procent plus średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

Oprócz czynszu dzierżawca ponosi koszt podatku od nieruchomości.

Oferty. 

Oferty w zamkniętych kopertach zaadresowanych: „Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA – Sp. z o.o., ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel” i oznaczone  „PRZETARG  na dzierżawę nieruchomości na okres 01.01.2020 r. do 31.12.2024 r.” należy składać w sekretariacie Spółki w terminie do dnia 17 października 2019 r. do godz. 1000.

Oferta powinna zawierać:

  • opis planowanego sposobu zagospodarowania terenu;
  • oferowaną roczną kwotę dzierżawy netto + VAT:
  • oświadczenie oferenta o uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA – Sp. z o.o. na dzień złożenia oferty;
  • oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią Głównych Postanowień Umowy.

Otwarcie ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17 października 2019 r. o  godz. 1100 w siedzibie Spółki.

2. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w siedzibie Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o. w Helu w ciągu siedmiu dni od daty otwarcia.

3. Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o. w Helu zastrzega sobie prawo:

  • do rozstrzygnięcia przetargu w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty;
  • swobodnego wyboru oferty w razie zaoferowania jednakowej ceny;
  • zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych tego odstąpienia;
  • żądania płatności czynszu z góry za pierwszy rok dzierżawy.

Złożona oferta zachowuje ważność do dnia podpisania umowy lub powiadomienia oferenta o wybraniu innej oferty.

Wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 10.000 zł na rachunek bankowy Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o. w Helu:   Bank PEKAO S.A. Nr rachunku: 87 1240 5370 1111 0000 5364 9861 najpóźniej do dnia 16 października 2019 r. (liczy się data wpływu na rachunek) z dopiskiem: „WADIUM na dzierżawę nieruchomości na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2024 r.”. 

Wadium przepada na rzecz Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA, jeżeli:

  • żaden z oferentów nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej;
  • jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta,  wpłacone wadium przeksięgowane zostanie jako KAUCJA zabezpieczająca wykonanie umowy. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 601654769  oraz  603540900.

Załączniki do pobrania:
Główne postanowienia umowy
Mapka

Print Friendly, PDF & Email