Przetarg pisemny na dzierżawę terenów gruntowych o łącznej powierzchni 179 m2 sytuowanych na działkach Nr 572/2 i Nr 572/4 w Porcie Morskim w Helu  na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zarząd Portu Morskiego Hel „KOGA” Sp. z o.o.
ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel
telefon: 603540900

ogłasza
PRZETARG PISEMNY NA:

na dzierżawę terenów gruntowych o łącznej powierzchni 179 m2 sytuowanych na działkach Nr 572/2 i Nr 572/4 w Porcie Morskim w Helu  na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Tereny oznaczone na mapce sytuacyjnej literami M, C1, C2 z możliwością dostawy energii elektrycznej, wody, zrzutu ścieków.


Cena wywoławcza: 85.000 zł + VAT za cały okres dzierżawy.
Oprócz czynszu dzierżawca pokrywa koszty dostaw mediów i podatku od nieruchomości

Wysokość wadium: 8.500 zł

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:
Przetarg odbędzie się dnia 17 października 2019 r. o godz. 1045 w siedzibie Spółki w Helu, przy ul. Kuracyjnej 1 (Port Morski).

Warunki uczestnictwa w przetargu:

1. Wadium.

a) Wpłacenie wadium winno nastąpić do dnia 16 października 2019r. na rachunek Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o.: Bank PEKAO S.A. Nr 87 1240 5370 1111 0000 5364 9861 (za datę wpływu uważa się dzień wpływu środków finansowych na rachunek) z dopiskiem przedmiotu przetargu: „wadium na teren o pow. 179 m2).

b) Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub unieważnieniu przetargu; 

c) Wadium przepada na rzecz Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA, jeżeli:

  • żaden z oferentów nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej;
  • oferent,  którego oferta została wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zarząd Portu.;

d) Unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.

2. Złożenie ofert.

a) Oferty w zamkniętych kopertach zaadresowanych: „Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA – Sp. z o.o. ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel” z opisem przedmiotu przetargu „Przetarg na dzierżawę terenu o pow. 179 m2” należy składać w sekretariacie Spółki do dnia 17 października 2019 r. do godz. 1000.

b) Oferta powinna zawierać:

  • opis planowanego sposobu zagospodarowania terenu,
  • oferowaną kwotę netto + VAT za cały okres dzierżawy,
  • oświadczenie oferenta o uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA  na dzień złożenia oferty,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Głównymi Postanowieniami Umowy.

Zobowiązania oferenta:

Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do:

1. Zapłaty czynszu, podatku od nieruchomości, opłat z tytułu dostaw mediów w terminach zawartych w umowie.
2. Przed rozpoczęciem działalności uzgodnienia z Wydzierżawiającym sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu dzierżawy.
3. Uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, w szczególności wynikających z prawa budowlanego na posadowienie obiektów.
4. Zabezpieczenia na koszt własny zaplecza sanitarnego (toalet).
5. Wykonania na własny koszt pod nadzorem ZPM HEL KOGA przyłączy do mediów.
6. Złożenia w Urzędzie Miasta Helu „Deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. 

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA zastrzega sobie prawo:

  • Swobodnego wyboru oferty w razie zaoferowania jednakowej ceny;
  • Zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych tego odstąpienia;
  • Żądania płatności czynszu z góry.  

Złożona oferta zachowuje ważność do dnia podpisania umowy lub powiadomienia oferenta       o wybraniu innej oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 603540900.

Załączniki do pobrania:
Główne postanowienia umowy
Mapka

Print Friendly, PDF & Email