Przetarg pisemny otwarty na wykonanie prac remontowych: Zabezpieczenie wewnętrznego odcinka Falochronu Zachodniego (w części nasadowej).

Zarząd Portu Morskiego Hel „KOGA” Sp. z o.o.
ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel
telefon: 603540900

ogłasza
PRZETARG PISEMNY otwarty
prowadzony w trybie art. 701 – 705 kodeksu cywilnego na:

wykonanie prac remontowych: Zabezpieczenie wewnętrznego odcinka Falochronu Zachodniego (w części nasadowej).


 1. Nazwa i adres Organizatora/Zamawiającego:

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o.
ul. Kuracyjna 1
84-150 Hel
NIP 587-020-06-71
telefon: +4858 6750150                   
e-mail: porthel@home.pl
www.porthel.home.pl

2. Opis przedmiotu przetargu:

Wykonanie prac zgodnie z dokumentacją, dostępną w siedzibie Organizatora I piętro pokój sekretariatu oraz przedmiarem robót.

3. Termin wykonania zamówienia: 30 kwietnia 2020 r.

4. Osoba do kontaktów z oferentami: Zbigniew Rydz, tel: 601-65-47-69

5. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Organizatora, ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel.

Termin składania ofert upływa w dniu 04.12.2019 r. o godz. 1000. Oferty otrzymane przez Organizatora przetargu po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.12.2019 r. o godz. 1030 w siedzibie Organizatora przetargu tj.: ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel.

6. Warunki uczestnictwa:

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają warunki zapisane w Regulaminie przetargu:

  1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
  2. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Potwierdzenie spełnienia tych warunków przez Wykonawcę nastąpi poprzez złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów wymienionych w Regulaminie Przetargu. Przy dokonaniu oceny spełnienia wymaganych warunków Organizator przetargu będzie kierował się regułą: spełnia albo nie spełnia”

7. Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (cena 100%).

Ogłoszenie, regulamin przetargu wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o. (www.porthel.home.pl) albo w Sekretariacie Spółki, w godzinach 0800-1400.                                                      

Prezes Zarządu
Joanna Kosińska


Załączniki do pobrania:

Regulamin przetargu
Załącznik nr 1 – Ogłoszenie
Załącznik nr 2 – Wzór formularza oferty
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
Załącznik nr 5.1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5.1 – Informacja uzupełniająca do opisu przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5.2 – Plan rozbiórek
Załącznik nr 5.3 – Plan sytuacyjny
Załącznik nr 5.4 – Przekrój przez konstrukcję
Załącznik nr 5.5 – Szczegół dylatacji
Załącznik nr 5.6 – Zbrojenie oczepu
Załącznik nr 5.7 – Przedmiar

 

Print Friendly, PDF & Email