Przetarg pisemny otwarty na wykonanie prac remontowych – Remont nabrzeża Falochronu Zachodniego w Porcie Hel.

Zarząd Portu Morskiego Hel „KOGA” Sp. z o.o.

ogłasza
PRZETARG PISEMNY otwarty
prowadzony w trybie art. 701 – 705 kodeksu cywilnego na:

wykonanie prac remontowych – Remont nabrzeża Falochronu Zachodniego w Porcie Hel.


 1. Nazwa i adres Organizatora/Zamawiającego:

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o.
ul. Kuracyjna 1
84-150 Hel
NIP 587-020-06-71
telefon: +4858 6750150                   
e-mail: porthel@home.pl
www.porthel.home.pl

2. Opis przedmiotu przetargu:

Wykonanie prac zgodnie z dokumentacją budowlaną, dostępną w siedzibie Organizatora I Piętro, pokój Sekretariatu oraz przedmiarem robót.

3. Termin wykonania zamówienia: 30 kwietnia 2020 r.

4. Osoba do kontaktów z oferentami: Zbigniew Rydz, tel: 601-654-769

5. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Organizatora, ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel.

Termin składania ofert upływa w dniu 04.12.2019 r. o godz. 1000. Oferty otrzymane przez Organizatora przetargu po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.12.2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Organizatora przetargu tj.: ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel.

6. Warunki uczestnictwa:

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają warunki zapisane w Regulaminie przetargu:

  1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
  2. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Potwierdzenie spełnienia tych warunków przez Wykonawcę nastąpi poprzez złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów wymienionych w Regulaminie Przetargu. Przy dokonaniu oceny spełnienia wymaganych warunków Organizator przetargu będzie kierował się regułą: spełnia albo nie spełnia”

7. Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (cena 100%).

Ogłoszenie, regulamin przetargu wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o. (www.porthel.home.pl) albo w Sekretariacie Spółki, w godzinach 0800-1400.                                                      

Prezes Zarządu
Joanna Kosińska


Załączniki do pobrania:

Regulamin przetargu
Załącznik nr 1 – Ogłoszenie
Załącznik nr 2 – Wzór formularza oferty
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia wykonawcy
Załącznik nr 4 – Wzór umowy (po korekcie 02.12.2019 r.)
Załącznik nr 5.1 – Sondaż basenu wyładunkowo-manewrowego
Załącznik nr 5.2 – Opis techniczny
Załącznik nr 5.3 – Przedmiar robót
Załącznik nr 5.4 – Plan orientacyjny
Załącznik nr 5.5 – Plan i widok falochronu
Załącznik nr 5.6 – Naprawy konstrukcji betonowych
Załącznik nr 5.7 – Odbojnica na sekcji głowicowej
Załącznik nr 5.8 – Stan istniejący i rozbiórki
Załącznik nr 5.9 – Odbojnica
Załącznik nr 5.10 – Drabinka
Załącznik nr 5.11 – Tabela elementów scalonych


ZAPYTANIE NR 1 DO PRZETARGU:

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 29.11.2019 r. wpłynęło pisemne zapytanie Wykonawcy  (treść zapytania poprawiona w dniu 02.12.2019 r. ) o ostatecznej treści: 

„W dokumentacji  przetargowej zamieszczona została informacja nt.  składu chemicznego odbojnic gumowych. Zapis ten ogranicza możliwość dostawy urządzeń odbojowych wykonanych z innego materiału niż guma, jak również wykonanych z mieszanek gumowych o wymaganych parametrach użytkowych , ale o innym składzie chemicznym niż wskazany w dokumentacji. Natomiast zarówno normy międzynarodowe (m.in. Zalecenia PIANC)  jak  i polskie „Zalecenia do projektowania, wykonania i utrzymania Morskich Budowli Hydrotechnicznych” (Znowelizowane zalecenie Z24; w załączeniu), wskazują że elementy takie mogą być wykonane z elastomerów o odpowiednich właściwościach fizyko-mechanicznych oraz posiadających określone parametry pracy (tj. energia absorpcji i siła reakcji). Opinię tę potwierdza również Politechnika Gdańska w załączonym piśmie.

Dlatego prosimy o wyjaśnienie postanowień przetargowych, które mogą promować  producentów elementów sprężystych wykonywanych z mieszanek gumowych o określonym składzie chemicznym, wykluczając producentów elastomerów poliuretanowych, czy producentów odbojnic gumowych o innym niż określony w dokumentacji przetargowej składzie chemiczny, co ograniczałoby  konkurencję a przede wszystkim nie znajduje uzasadnienia technicznego.   Dlatego prosimy o potwierdzenie, że zapis ze strony nr 28 Opisu Technicznego, w  brzmieniu: „Uwaga. W niniejszym projekcie podano typy odbojnic z elastomeru poliuretanowego i gumy jako przykładowe. Mogą być zastosowane inne odbojnice o kształcie, gabarytach i pozostałych parametrach użytkowych określonych w niniejszej dokumentacji.”

Oznacza, że  przez parametry użytkowe rozumiane są właściwości fizyko-mechaniczne oraz parametry pracy (tj. Siła reakcji i energia absorpcji) i nie zalicza się do nich skład chemiczny materiału, z którego wykonane maja być odbojnice. Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie”.

Zamawiający odpowiada:

Potwierdzamy, że zapis znajdujący się w Opisie Technicznym w brzmieniu :

„W niniejszym projekcie podano typy  odbojnic z elastomeru poliuretanowego i gumy jako przykładowe. Mogą być zastosowane inne odbojnice o kształcie, gabarytach   i pozostałych parametrach użytkowych określonych w niniejszej dokumentacji.” oznacza  parametry użytkowe czyli właściwości fizyczne,  mechaniczne oraz parametry pracy.

Prezes Zarządu
Joanna Kosińska


04.12.2019 r.

ZAPYTANIE NR 2 DO PRZETARGU:

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 02.12.2019r. wpłynęły pisemne zapytania Wykonawcy:  

  1. Dotyczy wzoru umowy – § 1. ust.4 czy po stronie wykonawcy na obecnym etapie jest pozyskanie pozwoleń, zgód, decyzji? Czy zakończenie robót wymaga uzyskanie pozwolenia na użytkowanie? Jeżeli tak to po czyjej stronie jest uzyskanie takiego pozwolenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na obecnym etapie nie jest  obowiązkiem Wykonawcy pozyskiwanie jakichkolwiek zgód czy też pozwoleń. Zakończenie robót nie wymaga pozwolenia na użytkowanie. Zakres dotyczy prac remontowych objętych zgłoszeniem wykonania robót.

Umowa została skorygowana w tej części.

  1. Dotyczy wzoru umowy – § 1.ust. 8 – prosimy o uzupełnienie wzoru umowy o przywołane w ust. 8:  § 4 ust. 9 i  10. Brak takich ust. we wzorze Umowy? Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Umowa została skorygowana w tej części.

  1. Dotyczy wzoru umowy – § 10 ust. 1 – prosimy o wskazanie wysokości kary za usunięcie wad stwierdzonych podczas odbioru i w okresie rękojmi – liczonej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Umowa została skorygowana w tej części.

  1. Czy elementem oferty jest również tabela elementów scalonych, czy tylko zgodnie z Regulaminem Przetargu § 6 kosztorys ofertowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Elementem oferty powinien być  zgodnie z Regulaminem Przetargu kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną.

Prezes Zarządu
Joanna Kosińska


12.12.2019 r.

ZAPYTANIE NR 3 DO PRZETARGU:

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 05.12.2019 r. wpłynęło pisemne zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy projektowanej likwidacji przegłębień poprzez zasyp pospółką w ilości 1250 m3 – prosimy o podanie parametrów kruszywa w mm w zakresie od …..do….. W związku ze znaczną ilością materiału na w/w zasyp oraz odległościami od potencjalnych kopali, prosimy o uwzględnienie w projekcie dostępności materiału o odpowiedniej frakcji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Do zasypów przegłębień należy użyć pospółki 0-31,5 mm  lub żwir o granulacji 2-40 mm czystych od gruntów spoistych i części organicznych.

Prezes Zarządu
Joanna Kosińska


 

Print Friendly, PDF & Email