Przetarg pisemny na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych na terenie Portu Morskiego w Helu w sezonie letnim 2020.

Zarząd Portu Morskiego Hel „KOGA” Sp. z o.o.
ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel
telefon: (58) 6750 150

ogłasza
PRZETARG PISEMNY NA:

dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych na terenie Portu Morskiego w Helu w sezonie letnim 2020.


 

I. Nieruchomości gruntowe – tereny po byłym CPN od strony drogi wewnętrznej Portu na okres lipiec – sierpień.

Tereny z możliwością dostawy energii elektryczne. Oprócz czynszu dzierżawca pokrywa koszty dostaw energii.

1) teren oznaczony na  szkicu  numerem  „1” o pow. 20m2

Cena wywoławcza czynszu za cały okres dzierżawy: 10.000 zł + VAT          
Wysokość wadium: 2.000 zł

2) teren oznaczony na szkicu numerem  „2” o pow. 20 m2

Cena wywoławcza czynszu za cały okres dzierżawy: 10.000 zł  + VAT
Wysokość wadium: 2.000 zł

3) teren oznaczony na szkicu numerem  „3” o pow. 20 m2

Cena wywoławcza czynszu za cały okres dzierżawy:  10.000 + VAT
Wysokość wadium: 2.000 zł

II. Nieruchomości gruntowe położone na Falochronie Zachodnim z przeznaczeniem na cele  handlowe związane  z działalnością turystyczną na okres czerwiec – sierpień. 

Tereny z możliwością dostawy energii elektrycznej i wody. Oprócz czynszu dzierżawca pokrywa koszty dostaw mediów.

1) teren oznaczony na PLANIE numerem  „1” o pow. 8 m2

Cena wywoławcza czynszu za cały okres dzierżawy: 7.000 zł + VAT
Wysokość wadium: 700  zł

2) teren oznaczony na PLANIE numerem  „2” o pow. 12 m2

Cena wywoławcza czynszu za cały okres dzierżawy:  8.500 zł + VAT
Wysokość wadium: 850 zł

3) teren oznaczony na PLANIE numerem  „3” o pow. 16 m2

Cena wywoławcza czynszu za cały okres dzierżawy: 11.500 zł + VAT
Wysokość wadium: 1.150 zł

4) teren oznaczony na PLANIE numerem „4” o pow. 16 m2

Cena wywoławcza czynszu za cały okres dzierżawy: 11.500 zł + VAT
Wysokość wadium: 1.150 zł  

5) teren oznaczony na PLANIE numerem „5” o pow. 16 m2

Cena wywoławcza czynszu za cały okres dzierżawy: 11.500 zł +VAT
Wysokość wadium: 1.150 zł

6) teren  oznaczony na PLANIE numerem „6” o pow. 7,50 m2    

Cena wywoławcza czynszu za cały okres dzierżawy:  9.000 zł + VAT
Wysokość wadium: 900 zł


III. Nieruchomość gruntowa oznaczona na PLANIE numerem „7”
(przy wejściu na Falochron Zachodni od wewnętrznej strony Portu) o pow. 10 m2 na okres czerwiec – sierpień.

Teren z możliwością dostawy energii elektrycznej  i wody. Oprócz czynszu dzierżawca pokrywa koszty dostaw mediów.

Cena wywoławcza czynszu za cały okres dzierżawy:  10.000 zł + VAT
Wysokość wadium: 1.000 zł


Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 27 lutego 2020r. o godz. 0945  w  siedzibie Spółki w Helu,  przy ul. Kuracyjnej 1 (Port Rybacki).

Warunki uczestnictwa w przetargu.

1. Wadium.

a) Wpłacenie wadium winno nastąpić do dnia 25 lutego 2020 r.  na rachunek  bankowy  Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o.: BNP PARIBAS Bank Polska nr rachunku 40 1600 1462 1881 2797 7000 0001  (za datę wpływu uważa się dzień wpływu  środków finansowych na rachunek) z dopiskiem przedmiotu przetargu: „wadium teren Falochronu  numer  …..”   lub „wadium teren  b. CPN numer …….”;    

b) Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub unieważnieniu przetargu. 

c) Wadium przepada na rzecz Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA, jeżeli:

– żaden z oferentów nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie  wywoławczej;
– oferent, którego oferta została wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zarząd Portu.

d) Unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.

2. Złożenie ofert.

a) Oferty w zamkniętych kopertach zaadresowanych: „Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA – Sp. z o.o. ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel” z opisem przedmiotu przetargu – Przetarg  na teren Falochronu numer….” / lub „Przetarg na teren b. CPN numer ….” należy składać  w  sekretariacie Spółki do dnia 27 lutego 2020r. do godz. 0930.

b) Oferta powinna zawierać:

–  przedmiot dzierżawy gruntu („teren Falochronu numer …”/lub „teren b.CPN numer  ….…”);
– opis planowanego sposobu zagospodarowania terenu;
– oferowaną kwotę netto + VAT za cały okres dzierżawy;
– oświadczenie oferenta o uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA  na dzień złożenia oferty;
– oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy.

Zobowiązania oferenta.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do:

  1. Zapłaty czynszu i opłat z tytułu dostaw mediów w terminach zawartych w umowie. 
  2. Przed rozpoczęciem działalności uzgodnienia z Wydzierżawiającym sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu dzierżawy;
  3. Uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, w szczególności wynikających z prawa budowlanego na posadowienie obiektów;
  4. Zabezpieczenia na koszt własny zaplecza sanitarnego (toalet);
  5. Wykonania na własny koszt pod nadzorem ZPM Hel KOGA przyłączy do mediów;
  6. Dzierżawca zobowiązany jest do podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA zastrzega sobie prawo:

  • Swobodnego wyboru oferty w razie zaoferowania jednakowej ceny;
  • Zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych tego odstąpienia;
  • Żądania płatności czynszu z góry za cały okres dzierżawy.

Złożona oferta zachowuje ważność do dnia podpisania umowy lub powiadomienia oferenta o wybraniu innej oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 6750150.


Załączniki do pobrania:
Załącznik nr 1 – Główne postanowienia umowy
Załącznik nr 2 – Szkic – były CPN
Załącznik nr 3 – Plan

 

Print Friendly, PDF & Email