Przetarg pisemny na dzierżawę nieruchomości gruntowej o pow. 92m2 położonej w granicach Portu Morskiego w Helu w sezonie letnim 2020 i 2021.

Zarząd Portu Morskiego Hel „KOGA” Sp. z o.o.
ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel
telefon: (58) 6750 150

ogłasza
PRZETARG PISEMNY NA:

dzierżawę nieruchomości gruntowej o pow. 92m2 położonej w granicach Portu Morskiego w Helu w sezonie letnim 2020 i 2021 (od maja do września). 

Teren z możliwością dostawy energii elektrycznej, wody, zrzutu ścieków.

Cena wywoławcza czynszu: 60.000 zł + VAT

W sezonie 2021 r. (maj – wrzesień) zaoferowana kwota dzierżawy będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS.

Oprócz czynszu dzierżawca pokrywa koszty dostaw mediów. 

Wysokość wadium: 6.000 zł  


Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 27 lutego 2020 r. o godz. 1300 w  siedzibie Spółki w Helu,  przy  ul. Kuracyjnej 1 (Port Rybacki).

Warunki uczestnictwa w przetargu.

1. Wadium.

a) Wpłacenie wadium winno nastąpić do dnia 25 lutego 2020 r.  na rachunek  bankowy Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o.: BNP PARIBAS Bank Polska nr rachunku 40 1600 1462 1881 2797 7000 0001 (za datę wpływu uważa się dzień wpływu  środków finansowych na rachunek) z dopiskiem przedmiotu przetargu: „wadium na dzierżawę  gruntu o pow. 92.m2”.

b) Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub unieważnieniu przetargu. 

c) Wadium przepada na rzecz Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA, jeżeli:

– żaden z oferentów nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie  wywoławczej;
– oferent,  którego oferta została wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zarząd Portu.

d) Unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.

2. Złożenie ofert.

a) Oferty w zamkniętych kopertach zaadresowanych: „Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA – Sp. z o.o. ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel” z opisem przedmiotu przetargu – Przetarg na dzierżawę gruntu o pow. 92 m2  należy składać w sekretariacie Spółki do dnia  27 lutego 2020 r.  do godz. 1230 .

b) Oferta powinna zawierać:

– opis planowanego sposobu zagospodarowania terenu;
– oferowaną kwotę netto + VAT za sezon letni 2020 (maj – wrzesień);
– oświadczenie oferenta o uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA  na dzień złożenia oferty;
– oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy.

Zobowiązania oferenta.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do:

  1. Zapłaty czynszu i opłat z tytułu dostaw mediów w terminach zawartych w umowie.
  2. Przed rozpoczęciem działalności uzgodnienia z Wydzierżawiającym sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu dzierżawy.
  3. Uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, w szczególności wynikających z prawa budowlanego na posadowienie obiektów.
  4. Zabezpieczenia na koszt własny zaplecza sanitarnego (toalet).
  5. Wykonania na własny koszt pod nadzorem ZPM HEL KOGA przyłączy do mediów.
  6. Dzierżawca zobowiązany jest do podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA zastrzega sobie prawo:

  • Swobodnego wyboru oferty w razie zaoferowania jednakowej ceny;
  • Zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych tego odstąpienia;
  • Żądania zapłaty czynszu z góry za jeden sezon letni.

Złożona oferta zachowuje ważność do dnia podpisania umowy lub powiadomienia oferenta o wybraniu innej oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 6750150.

Załączniki do pobrania:
Załącznik nr 1 – Główne postanowienia umowy
Załącznik nr 2 – Mapka

Print Friendly, PDF & Email