Przetarg pisemny na udostępnienie załogom jachtów pomieszczeń sanitarnych i dzierżawę kontenerów sanitarnych.

Zarząd Portu Morskiego Hel „KOGA” Sp. z o.o.
ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel
telefon: (58) 6750 150

ogłasza
PRZETARG PISEMNY NA:

na  udostępnienie załogom jachtów pomieszczeń sanitarnych od miesiąca kwietnia do miesiąca grudnia 2020 r. i dzierżawę kontenerów sanitarnych od miesiąca czerwca do miesiąca września 2020 r.

Cena wywoławcza: 22.000 zł + VAT

Wysokość wadium: 4.000 zł  


Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 27 lutego 2020 r. o godz. 1315 w siedzibie Spółki w Helu, przy ul. Kuracyjnej 1 (Port Rybacki).

Warunki uczestnictwa w przetargu.

1. Wadium.

a) Wadium należy wpłacić do dnia 25 lutego 2020 r. na rachunek Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA Sp. o.o.:  BNP PARIBAS Bank Polska nr rachunku 40 1600 1462 1881 2797 7000 0001 (za datę wpływu uważa się dzień wpływu środków finansowych na rachunek) z opisem „wadium na sanitariaty”.
b) Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub unieważnieniu przetargu;
c) Wadium przepada na rzecz Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA, jeżeli:

– żaden z oferentów nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie  wywoławczej;
– oferent, którego oferta została wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie wskazanym  przez Zarząd Portu;

d) Unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczania odsetek  od wpłaconego wadium.

2. Złożenie oferty.

a) Oferty w zamkniętych kopertach zaadresowanych: „Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA – Sp. z o.o., ulica Kuracyjna 1, 84-150 Hel” z opisem „Przetarg  na udostępnienie sanitariatów” należy składać w sekretariacie Spółki do dnia 27 lutego 2020 r. do godz. 1230
b) Oferta  powinna zawierać:

– oferowany okres udostępnienie załogom jachtów pomieszczeń sanitarnych;
oferowaną kwotę netto + VAT za dzierżawę czterech kontenerów w miesiącach od czerwca do września 2020 r.;
– oświadczenie oferenta o uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA na dzień złożenia oferty;
– oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy.

 Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA zastrzega sobie prawo:

  • Swobodnego wyboru oferty w razie zaoferowania jednakowej ceny;
  • Zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych tego odstąpienia;
  • żądania płatności z góry za dzierżawę kontenerów w okresie czerwiec-wrzesień 2020 r.

Złożona oferta zachowuje ważność do dnia podpisania umowy lub powiadomienia oferenta o wybraniu innej oferty.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 6750150.

Załączniki do pobrania:
Załącznik nr 1 – Umowa
Załącznik nr 2 – Plan
Załącznik nr 3 – Wzór oferty

Print Friendly, PDF & Email