Przetarg pisemny na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych na terenie Portu Morskiego w Helu w sezonie letnim 2020.

Zarząd Portu Morskiego Hel „KOGA” Sp. z o.o.
ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel
telefon: (58) 6750 150

ogłasza
PRZETARG PISEMNY NA:

dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych na terenie Portu Morskiego w Helu w sezonie letnim 2020.

Nieruchomości gruntowe położone na Falochronie Zachodnim z przeznaczeniem na cele  handlowe związane  z działalnością turystyczną  na okres czerwiec – sierpień 2020 r.

Tereny  z możliwością dostawy energii elektrycznej  i wody.
Oprócz czynszu dzierżawca pokrywa koszty dostaw mediów.


1. teren oznaczony na PLANIE numerem  „1” o pow. 8 m2

Cena wywoławcza czynszu za cały okres dzierżawy: 7.000 zł + VAT               
Wysokość wadium: 700 zł

2. teren oznaczony na PLANIE numerem  „2″ o pow. 12 m2

Cena wywoławcza czynszu  za cały okres dzierżawy:  8.500 zł + VAT          
Wysokość wadium: 850 zł

3. teren oznaczony na PLANIE numerem  „3” o pow. 16 m2

Cena wywoławcza czynszu za cały okres dzierżawy: 11.500 zł + VAT
Wysokość wadium: 1.150 zł

4. teren oznaczony na PLANIE numerem „4″ o pow. 16 m2

Cena wywoławcza czynszu za cały okres dzierżawy: 11.500 zł + VAT 
Wysokość wadium: 1.150 zł  

5. teren  oznaczony na PLANIE numerem  „6″   o pow. 7,50 m2    

Cena wywoławcza czynszu za cały okres dzierżawy:  9.000 zł + VAT
Wysokość wadium: 900 zł

6. teren  oznaczony na PLANIE numerem  „7” o pow. 10,0 m2    

Cena wywoławcza czynszu za cały okres dzierżawy:  10.000 zł + VAT       
Wysokość wadium: 1.000 zł


Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 1 czerwca 2020r. o godz. 1000  w  siedzibie Spółki w Helu,  przy  ul. Kuracyjnej 1 (Port Morski).

Warunki uczestnictwa w przetargu.

1. Wadium.

a) Wpłacenie wadium winno nastąpić do dnia 29 maja 2020 r.  na rachunek  bankowy  Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o.: BNP PARIBAS Bank Polska nr rachunku 40 1600 1462 1881 2797 7000 0001  (za datę wpływu uważa się dzień wpływu  środków finansowych na rachunek) z dopiskiem przedmiotu przetargu: „wadium teren Falochronu  numer  …..”      

b) Wadium zwraca się  niezwłocznie po zamknięciu lub unieważnieniu przetargu. 

c) Wadium przepada na rzecz Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA, jeżeli:

 • żaden z oferentów nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie  wywoławczej;
 • oferent,  którego oferta została wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zarząd Portu.

d) Unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.

2. Złożenie ofert.

a)  Oferty w zamkniętych kopertach zaadresowanych: „Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA – Sp. z o.o. ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel” z opisem przedmiotu przetargu – Przetarg  na teren Falochronu numer….” należy składać  w  sekretariacie Spółki do dnia 1 czerwca 2020 r. do godz. 0930.

b) Oferta powinna zawierać:

 • przedmiot dzierżawy gruntu („teren Falochronu numer …”;
 • opis planowanego sposobu zagospodarowania terenu;
 • oferowaną kwotę netto + VAT za cały okres dzierżawy;
 • oświadczenie oferenta o uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Zarządu Portu   Morskiego Hel KOGA  na dzień złożenia oferty;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy.

Zobowiązania oferenta.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do:

 1. Zapłaty czynszu i opłat z tytułu dostaw mediów w terminach zawartych w umowie. 
 2. Przed rozpoczęciem działalności uzgodnienia z Wydzierżawiającym sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu dzierżawy;
 3. Uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, w szczególności wynikających z prawa budowlanego na posadowienie obiektów;
 4. Zabezpieczenia na koszt własny zaplecza sanitarnego (toalet);
 5. Wykonania na własny koszt pod nadzorem ZPM Hel KOGA przyłączy do mediów;
 6. Dzierżawca zobowiązany jest do podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA zastrzega sobie prawo:

 • swobodnego wyboru oferty w razie zaoferowania jednakowej ceny;
 • zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych tego odstąpienia;
 • żądania płatności czynszu z góry za cały okres dzierżawy.

Złożona oferta zachowuje ważność do dnia podpisania umowy lub powiadomienia oferenta o wybraniu innej oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 6750150.

Załączniki do pobrania:
Główne postanowienia umowy
Plan usytuowania terenów

Print Friendly, PDF & Email