Rozdział I – Postanowienia ogólne

§1.
Warunki Umowy oraz Cennik usług portowych – zwane dalej „Cennikiem” określają zakres i warunki świadczonych usług portowych przez Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „ZPM Hel KOGA”.

§2 – Definicje.
Użyte w dalszej części terminy oznaczają:

1. „Użytkownik” – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Usług Portowych świadczonych przez ZPM Hel KOGA, na warunkach określonych w Cenniku.

2. „Infrastruktura portowa” – budynki i budowle stanowiące własność ZPM Hel KOGA, w tym budowle hydrotechniczne Portu Hel wymienione w Locji Bałtyku – Wybrzeże Polskie wydanej przez Biuro Hydrograficzne MW (Gdynia 2001) wraz ze znajdującymi się w tych budowlach instalacjami takimi jak: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodociągowa, energetyczna, oświetleniowa, monitoringu, urządzenia do odbioru wód zaolejonych, odpadów komunalnych.

3. „Usługi Portowe” – usługi świadczone przez ZPM Hel KOGA polegające w szczególności na:
1/ udostępnieniu infrastruktury portowej w celu postoju statku bądź pojazdu Użytkownika,
2/ udostępnieniu infrastruktury portowej w celu wykonywania działalności gospodarczej przez Użytkownika;
3/ udostępnieniu infrastruktury portowej celem zapewnienia możliwości korzystania z kanalizacji sanitarnej;
4/ udostępnieniu infrastruktury portowej celem zapewnienia możliwości korzystania z sieci wodociągowej;
5/ udostępnieniu infrastruktury portowej celem zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej;
6/ odbiorze i wywozie odpadów komunalnych, wód zaolejonych;
7/ inne usługi wyszczególnione w treści Cennika.

4. „Doba” – obejmuje okres 24h, od momentu każdorazowego zawinięcia do portu do momentu wyjścia z portu. Każda rozpoczęta doba liczy się jak pełna.

5. „Statek” – każde urządzenie pływające przeznaczone lub używane do żeglugi morskiej.

6. „Statki pełniące specjalną służbę państwową” – to statki hydrograficzne, dozorcze, pożarnicze, telekomunikacyjne, celne, sanitarne, szkolne, pilotowe, używane wyłącznie do ratowania życia na morzu lub do łamania lodów.

7. „Miejsce postojowe” – wyznaczone przez ZPM Hel KOGA miejsce dla statku przy elemencie infrastruktury portowej przeznaczone na postój.

8. „Miejsce wykonywania działalności gospodarczej” – wyznaczone przez ZPM Hel KOGA miejsce na terenie Portu przeznaczone na prowadzenie przez Użytkownika działalności gospodarczej.

§3 – Waluta.
1. Stawki opłat w Cenniku podawane są w złotych polskich.

Print Friendly, PDF & Email