Rozdział I – Postanowienia ogólne

§1

Warunki Umowy oraz Cennik usług portowych – zwane dalej „Cennikiem” określają zakres              i warunki świadczonych usług portowych przez Zarząd Portu Morskiego Hel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „ZPM Hel”.

§2 Definicje

Użyte w dalszej części terminy oznaczają:

  1. „Użytkownik” – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Usług Portowych świadczonych przez ZPM Hel, na warunkach określonych  w Cenniku.
  2. „Infrastruktura portowa” – budynki i budowle stanowiące własność ZPM Hel, w tym budowle hydrotechniczne Portu Hel wymienione w Locji Bałtyku – Wybrzeże Polskie wydanej przez Biuro Hydrograficzne MW (Gdynia 2001) wraz ze znajdującymi się w tych budowlach instalacjami takimi jak: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodociągowa, energetyczna, oświetleniowa, monitoringu, urządzenia do odbioru wód zaolejonych, odpadów komunalnych.
  3. Usługi Portowe” – usługi świadczone przez ZPM Hel polegające w szczególności na:

1/ udostępnieniu  infrastruktury portowej w celu postoju statku bądź pojazdu Użytkownika,         2/ udostępnieniu infrastruktury portowej w celu wykonywania działalności gospodarczej przez  Użytkownika;
3/udostępnieniu infrastruktury portowej celem zapewnienia możliwości korzystania z kanalizacji sanitarnej;
4/udostępnieniu infrastruktury portowej celem zapewnienia  możliwości korzystania z  sieci wodociągowej; 
5/udostępnieniu infrastruktury portowej celem zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej;
6/odbiorze i wywozie  odpadów komunalnych, wód zaolejonych;
7/ inne usługi wyszczególnione w treści Cennika.

  1. Doba” – obejmuje okres 24h, od momentu każdorazowego zawinięcia do portu do momentu wyjścia z portu. Każda rozpoczęta doba liczy się jak pełna.
  2. „Statek” – każde urządzenie pływające przeznaczone lub używane do żeglugi morskiej.
  3. „Statki pełniące specjalną służbę państwową” – to statki hydrograficzne, dozorcze, pożarnicze, telekomunikacyjne, celne, sanitarne, szkolne, pilotowe, używane wyłącznie do ratowania życia na morzu lub do łamania lodów.
  4. „Miejsce postojowe” – wyznaczone przez ZPM Hel miejsce dla statku przy elemencie infrastruktury portowej przeznaczone na postój.
  5. „Miejsce wykonywania działalności gospodarczej” – wyznaczone przez ZPM Hel miejsce na terenie Portu przeznaczone na prowadzenie przez Użytkownika działalności gospodarczej.

§3 Waluta

Stawki opłat w Cenniku podawane są w złotych polskich.

Print Friendly, PDF & Email