Rozdział II – Świadczenie usług portowych

§4 – Umowa o świadczenie usług portowych.

Zawarcie umowy następuje z momentem rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usług Portowych świadczonych przez ZPM Hel KOGA.

§5 – Czas obowiązywania umowy.

1. Umowa może zostać zawarta na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony.
2. Użytkownicy, dla których ZPM Hel KOGA wyznaczy stałe miejsca postojowe korzystają z Usług Portowych w drodze umowy zawartej na czas nieokreślony.
3. Pozostali Użytkownicy korzystają z Usług Portowych w drodze umowy zawartej na czas określony, tj. do czasu zakończenia korzystania z Usług Portowych świadczonych przez ZPM Hel KOGA.

§6 – Zasady naliczania opłat.

1. Rodzaj i wysokość opłat za Usługi Portowe wraz ze szczegółowymi zasadami ich naliczania są określone w Cenniku – ROZDZIAŁ IV.
2. Opłaty za Usługi Portowe dla Użytkowników korzystających z nich przez czas nieokreślony rozliczane są zgodnie z Cennikiem – ROZDZIAŁ IV.
3. Opłaty za Usługi Portowe dla Użytkowników korzystających z nich przez czas określony rozliczane są na bieżąco (po zakończeniu czynności) lub po upływie każdego miesiąca kalendarzowego.

§7 – Termin płatności.

1. Terminy płatności opłat kwartalnych dotyczące Użytkowników, z którymi zawarto umowy na czas nieokreślony są następujące:
– za pierwszy kwartał: do 15 kwietnia,
– za drugi kwartał: do 15 lipca,
– za trzeci kwartał: do 15 października,
– za czwarty kwartał: do 15 stycznia następnego roku.
2. Pozostałe opłaty płatne są w terminach określonych na fakturach wystawionych przez ZPM Hel KOGA.
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy ZPM Hel KOGA.
4. W przypadku, gdy Użytkownik opóźnia się z zapłatą faktury w całości lub części ZPM Hel KOGA zastrzega sobie prawo dochodzenia odsetek ustawowych.

§8 – Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy.

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę zawartą na czas nieoznaczony z zachowaniem kwartalnego okresu wypowiedzenia, skutkującego na ostatni dzień kwartału.
2. Wypowiedzenie umowy przez stronę jest skuteczne pod warunkiem zachowania formy pisemnej i przesłania go drugiej stronie listem poleconym lub doręczenia osobiście.
3. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień umowy w zakresie obowiązku uiszczania opłat przez jeden okres płatności, ZPM Hel KOGA może rozwiązać umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim wezwaniu do zapłaty Użytkownika.

§9 – Bezumowne korzystanie.

1. W przypadku jeżeli Użytkownik korzysta z Usług Portowych świadczonych przez ZPM Hel KOGA, a nie wyraża zgody na warunki określone w niniejszej umowie zobowiązany jest powiadomić o tym pisemnie ZPM Hel KOGA listem poleconym w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia z korzystania z Usług Portowych oraz bezzwłocznie zaprzestać korzystania z Usług Portowych.
2. Korzystanie z Usług Portowych przez Użytkownika, o którym mowa w ust.1, do momentu zaprzestania, stanowi bezumowne korzystanie z usług świadczonych przez ZPM Hel KOGA.
3. Użytkownik, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z Usług Portowych według stawek określonych w Cenniku – ROZDZIAŁ IV.
4. W razie nie zaprzestania przez Użytkownika korzystania z Usług Portowych, ZPM Hel KOGA może wystąpić na drogę sądową w celu nakazania Użytkownikowi zaniechania takich działań.

Print Friendly, PDF & Email