Rozdział IV – Cennik

Kwoty opłat obowiązują od 1 lutego 2021 r.
Kwartalne opłaty postojowe wymienione w §12 ust.1 i ust. 3 obowiązują od 1 kwietnia 2021 r.

§12.

Opłaty za udostępnienie infrastruktury portowej w celu postoju statku Użytkownika, zwane dalej w skrócie „opłatami postojowymi”, pobierane są w zależności od rodzaju statku i jego długości całkowitej oraz czasu korzystania z infrastruktury portowej.

1. Wysokość opłat postojowych dla statków rybackich dla których ZPM Hel wyznaczy stałe  miejsca postojowe, z oznaką „HEL” i stale bazujących w porcie Hel.

Lp. 

Wielkość jednostek (długość całkowita)

Opłata kwartalna zł (netto)

1. Łodzie  motorowe do  7m  180,00
2. Łodzie motorowe powyżej 7m do 11m  440,00
3. Łodzie motorowe powyżej 11m do 16m  730,00
4. Kutry burtowe powyżej 16m do 20m  1.220,00
5. Kutry burtowe powyżej 20m do 26m  1.820,00
6. Kutry rufowe i burtowe powyżej 26m  2.420,00

2. Wysokość opłat postojowych dla pozostałych statków rybackich.

Lp. Wielkość jednostek (długość całkowita) Opłata zł (netto)
Dobowa  Miesięczna
1. Łodzie motorowe do 11 m 30,00  450,00
2. Łodzie motorowe powyżej 11m do 16m 40,00  600,00
3. Kutry powyżej 16m do 20m 60,00  900,00
4. Kutry burtowe powyżej 20m do 26m    90,00  1.350,00
5. Kutry burtowe powyżej 26m i  kutry rufowe powyżej 20m 100,00  1.500,00
6. Jednostki powyżej 30m 140,00  2.100,00
7. Jednostki powyżej 40m 180,00  2.700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. Wysokość opłat dla statków sportowych lub rekreacyjnych nie wykonujących działalności zarobkowej dla których ZPM Hel wyznaczy stałe miejsce postojowe

UWAGA: stałe miejsce postojowe wyznaczone poza MARINĄ JACHTOWĄ.
Opłaty pobierane będą CAŁOROCZNIE– bez względu na faktyczny okres postoju jednostki

Lp. Wielkość jednostek
(długość całkowita)
Opłata kwartalna zł (brutto)
1. Jednostki do 8m 870,00
2. Jednostki powyżej 8m do 10m 1.230,00
3. Jednostki powyżej 10m do 12m 1.584,00
4. Jednostki powyżej 12m do 15m 1.764,00
5. Jednostki powyżej 15m do 20m    2.120,00   
6. Jednostki powyżej 20m do 25m    2.824,00   
7. Jednostki powyżej 25m    3.529,00    


4.
Wysokość opłat dla statków sportowych lub rekreacyjnych nie wykonujących działalności zarobkowej.

UWAGA: w okresie od 1 listopada do 31 marca opłaty miesięczne mogą ulec obniżeniu

Lp. Wielkość jednostek (długość całkowita) Opłata zł (brutto)
Dobowa Miesięczna
1. Jednostki do 8 m 50,00  1.000,00
2. Jednostki powyżej 8 m do 10 m 60,00  1.200,00
3. Jednostki powyżej 10 m do 12 m 70,00  1.400,00
4. Jednostki powyżej 12 m do 15 m 100,00  2.000,00
5. Jednostki powyżej 15 m do 20 m 120,00  2.400,00
6. Jednostki powyżej 20 m do 25 m 150,00  3.000,00
7. Jednostki powyżej 25 m 180,00  3.500,00

 

  Opłata zł (brutto)
Dobowa Miesięczna
SKUTERY   30,00 600,00

5. Wysokość opłat dla pozostałych statków.
a)

Lp. Długość jednostki Opłata dobowa zł (brutto)
1. Statki do 20m 120,00
2. Statki powyżej 20m do 25m 210,00
3. Statki powyżej 25m do 40m  380,00
4. Statki powyżej 40m do 60m 530,00
5. Statki powyżej 60m 750,00

b) Taryfę opłat portowych w zakresie której wchodzi usługa cumownicza, stosuje się według wzoru:
Opłata = v . 0,55 zł gdzie v = długość x szerokość x zanurzenie jednostki.

§13 – Zwyżki i zniżki od opłat, o których mowa w §12.

a) podwyższoną o 50% opłatę pobiera się od jednostek nie eksploatowanych i zajmujących miejsce w porcie – przez pierwsze 6 miesięcy takiego postoju,
b) podwyższoną o 200% opłatę pobiera się od jednostek nie eksploatowanych i zajmujących miejsce w porcie – powyżej 6 miesięcy takiego postoju,
c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach  –  na wniosek Użytkownika może zastosować zniżkę do 50% od obowiązujących stawek opłat.

§14 – Zwolnienia z opłat, o których mowa w §12.

Od obowiązku uiszczania opłat zwolnione są:

a) jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji;
b) jednostki wchodzące do portu w celu:

 • schronienia przed sztormem (do 3 godzin po ustaniu przyczyny zawinięcia),
 • uzyskania pomocy lekarskiej (do 6 godzin od wejścia),
 • dokonania odprawy celno-granicznej w tranzycie (do 3 godz. od wejścia).

Po ustąpieniu wyżej wymienionych przyczyn jednostka obowiązana jest opuścić port.
W przypadku dalszego pozostawania w porcie pobiera się od jednostki opłaty portowe.

c) statki pełniące specjalną służbę państwową.
Zwolnienie nie dotyczy statków pełniących s.s.p., z dniem użycia statku do innej działalności niż działalność będąca podstawą zwolnienia.

§15Udostępnienie infrastruktury portowej celem zapewnienia możliwości dostawy wody słodkiej i zrzutu ścieków.

1. W sytuacji korzystania przez Użytkownika z dostawy wody z punktu poboru stanowiącego własność ZPM Hel ponosi on koszty związane z faktyczną ilością dostarczonej wody po kosztach jej zakupu przez ZPM Hel od dostawcy.
2. W sytuacji korzystania przez Użytkownika z możliwości zrzutu ścieków do kanalizacji sanitarnej stanowiącego własność ZPM Hel ponosi on koszty związane z faktyczną ilością wprowadzonych ścieków po kosztach ich odbioru przez Odbiorcę ścieków. 

§16 – Udostępnienie infrastruktury portowej celem zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej.

W sytuacji korzystania przez Użytkownika z energii elektrycznej  z punktu poboru stanowiącego własność ZPM Hel ponosi on koszty związane   z faktyczną ilością zużytej energii po kosztach jej zakupu przez ZPM Hel od dostawcy energii.  

§17 – Udostępnienie infrastruktury portowej celem zapewnienia możliwości odbioru odpadów komunalnych.

W sytuacji korzystania przez Użytkownika z możliwości zdawania odpadów komunalnych do urządzeń stanowiących własność ZPM Hel ponosi on koszty związane z faktyczną ilością zdanych odpadów niesegregowanych po kosztach ich odbioru ponoszonych  przez ZPM Hel na rzecz odbiorcy.

§18 – Udostępnienie infrastruktury portowej celem zapewnienia możliwości zdawania wód zanieczyszczonych produktami ropopochodnymi i wód zęzowych.

W sytuacji korzystania przez Użytkownika z możliwości zdawania wódy zanieczyszczonych produktami ropopochodnymi i wód zęzowych do urządzeń  stanowiących  własność ZPM Hel ponosi on koszty związane  z faktyczną ilością zdanych wód  po kosztach ich odbioru ponoszonych  przez ZPM Hel na rzecz odbiorcy.

§19 – Opłaty za udostępnienie infrastruktury portowej dla samochodów ciężarowych.

Są to opłaty jednorazowe, tj. za każdy wjazd na teren ZPM Hel KOGA. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju samochodu lub jego ładowności i naliczana jest zgodnie z poniższą tabelą:

Ładowność samochodu Opłata zł (brutto)
Samochód o ładowności do 1 tony 30,00
Samochód o ładowności  powyżej 1 tony  do 3,5 tony 55,00
Samochód powyżej 3,5 ton do 10 ton 90,00
Samochód powyżej 10 ton 170,00
Cysterny 135,00

ZPM Hel KOGA dopuszcza możliwość zawarcia stałych umów regulujących prawo przejazdu i przechodu na warunkach wynegocjowanych przez strony.

§20Opłata za utrzymanie infrastruktury portowej w rozumieniu §2 lit. b) Cennika.

Użytkownik poniesie opłatę za utrzymanie infrastruktury portowej w wysokości:

 1. Opłata za utrzymanie infrastruktury portowej – dostawa wody słodkiej będzie obliczana: m3 dostarczonej wody x  1,20 zł netto;
 2. Opłata za utrzymanie infrastruktury portowej – odbiór ścieków będzie obliczana: m3 wprowadzonych ścieków sanitarnych x 0,90 zł netto;
 3. Opłata za utrzymanie infrastruktury portowej – korzystanie z energii elektrycznej: 1kWh zużytej  energii elektrycznej x 0,29 zł netto;
 4. Opłata za utrzymanie infrastruktury portowej – odbiór odpadów komunalnych będzie obliczana: m3 odebranych odpadów komunalnych x 40,00 zł netto
 5. Opłata za utrzymanie infrastruktury portowej – za zdawane wody zanieczyszczone produktami ropopochodnymi i wody zęzowe: 1 kg odebranych wód x  0,36 zł netto.

§21 – Opłaty za świadczenie usług przez Dział Administracji Portu.

 1. Opłata za 1 roboczogodzinę wynosi 38,00 zł + VAT.
 2. Opłata za sprzątanie zanieczyszczonego przez statek nabrzeża według protokołu powykonawczego.
 3. Opłata za jedną czynność żurawia wynosi:

a) dla ciężaru do 1T: 80,00 zł brutto;
b) dla ciężaru powyżej 1T: 135,00 zł brutto.
W przypadku skomplikowanej  usługi dźwigowej wymagającej zwiększonego nakładu pracy, powyższe stawki mogą ulec zwiększeniu o 50%.
Postój jednostki w obrębie żurawia na czas remontu wynosi:  30,00 zł / netto za każdą dobę. 

     4. Opłata za udostępnienie danych z zapisu kamer wynosi 115,00 zł + VAT.

§22 – Opłaty za udostępnianie infrastruktury port. w celu prowadzenia przewozów osób.

Opłaty te uiszczają Użytkownicy, których statki przewożą w celach zarobkowych osoby, w szczególności wędkarzy, nurków:  opłata ustalana jest w wysokości iloczynu liczby osób każdorazowo przewożonych i ceny jednostkowej 1,75 zł netto + VAT.

§23 – Opłaty za najem i dzierżawę.

Opłaty za najem i dzierżawę terenów portowych i nabrzeży ustala się w drodze indywidualnych negocjacji,  sfinalizowanych odrębnymi umowami. 

§24 – Opłaty za składowanie.

 1. Składowanie do 20m2 powierzchni, ryczałt:
  a) na placach: 110,00 zł + VAT / m-c
  b) w magazynach, wiatach: 140,00 zł + VAT / m-c;
 2. Składowanie powyżej 20m2 powierzchni, ryczałt:
  a) na placach: 5,70 zł + VAT/ m-c
  b) w magazynach, wiatach: 7,00 zł + VAT / m-c;
 3. Postój lawet do 18m2: 165,00 zł brutto / m-c;
 4. Za składowanie sprzętu rybackiego, urządzeń w miejscach do tego nie przeznaczonych  bez zgody ZPM Hel KOGA, będzie pobierana opłata w wysokości 12,00 zł /m2 + VAT zajętej powierzchni na dobę. 

§25 – Opłata pobierana od armatorów statków pasażerskich.

Opłata określona zostanie w drodze negocjacji umów zawieranych corocznie na korzystanie z nabrzeży portowych.

Print Friendly, PDF & Email