Rozdział IV – Cennik

Kwoty opłat obowiązują od 01.06.2017 r.
Kwartalne opłaty postojowe
wymienione w §12 ust. 1. i ust. 3 obowiązują od 01.07.2017 r.

§ 12.
Opłaty za udostępnienie infrastruktury portowej w celu postoju statku, zwane są dalej w skrócie „opłatami postojowymi”. Opłaty te pobierane są w zależności od rodzaju statku i jego długości całkowitej oraz czasu korzystania z infrastruktury portowej.

1. Wysokość opłat postojowych dla statków rybackich dla których ZPM Hel KOGA wyznaczy stałe miejsca postojowe, z oznaką „HEL” i stale bazujących w porcie Hel:

2. Wysokość opłat dla pozostałych statków rybackich:

3. Wysokość opłat dla statków sportowych lub rekreacyjnych dla których ZPM Hel KOGA wyznaczy stałe miejsce postojowe:

UWAGA: stałe miejsce postojowe wyznaczone poza MARINĄ JACHTOWĄ.
Opłaty pobierane będą CAŁOROCZNIE– bez względu na faktyczny okres postoju jednostki.

4. Wysokość opłat dla statków sportowych lub rekreacyjnych:

UWAGA: w okresie od 01 listopada do 31 marca opłaty miesięczne mogą ulec obniżeniu.

5. Wysokość opłat dla pozostałych statków.

a)

b) Taryfę opłat portowych w zakresie której wchodzi usługa cumownicza stosuje się według wzoru: Opłata = v . 0,50 zł, gdzie v = długość x szerokość x zanurzenie jednostki.

§13 – Zwyżki i zniżki od opłat, o których mowa w §12.

a) podwyższoną o 50% opłatę pobiera się od jednostek nie eksploatowanych i zajmujących miejsce w porcie – przez pierwsze 6 miesięcy takiego postoju,
b) podwyższoną o 200% opłatę pobiera się od jednostek nie eksploatowanych i zajmujących miejsce w porcie – powyżej 6 miesięcy takiego postoju,
c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach – na wniosek Użytkownika może zastosować zniżkę do 50% od obowiązujących stawek opłat.

§14 – Zwolnienia z opłat, o których mowa w §12.

Od obowiązku uiszczania opłat zwolnione są:
a) jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji;

b) jednostki wchodzące do portu w celu:
– schronienia przed sztormem (do 3 godzin po ustaniu przyczyny zawinięcia),
– uzyskania pomocy lekarskiej (do 6 godzin od wejścia),
– dokonania odprawy celno-granicznej w tranzycie (do 3 godz. od wejścia).
Po ustąpieniu wyżej wymienionych przyczyn jednostka obowiązana jest opuścić port.
W przypadku dalszego pozostawania w porcie pobiera się od jednostki opłaty portowe.

c) statki pełniące specjalną służbę państwową.
Zwolnienie nie dotyczy statków pełniących s.s.p., z dniem użycia statku do innej działalności niż działalność będąca podstawą zwolnienia.

§15 – Udostępnienie infrastruktury portowej celem zapewnienia możliwości dostawy wody słodkiej i zrzutu ścieków.

1. W sytuacji korzystania przez Użytkownika z dostawy wody z punktu poboru stanowiącego własność ZPM Hel ponosi on koszty związane z faktyczną ilością dostarczonej wody po kosztach jej zakupu przez ZPM Hel od dostawcy.
2. W sytuacji korzystania przez Użytkownika z możliwości zrzutu ścieków do kanalizacji sanitarnej stanowiącego własność ZPM Hel ponosi on koszty związane z faktyczną ilością wprowadzonych ścieków po kosztach ich odbioru przez Odbiorcę ścieków.

§16 – Udostępnienie infrastruktury portowej celem zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej.

W sytuacji korzystania przez Użytkownika z energii elektrycznej z punktu poboru stanowiącego własność ZPM Hel ponosi on koszty związane z faktyczną ilością zużytej energii po kosztach jej zakupu przez ZPM Hel od dostawcy energii.

§17 – Udostępnienie infrastruktury portowej celem zapewnienia możliwości odbioru odpadów komunalnych.

W sytuacji korzystania przez Użytkownika z możliwości zdawania odpadów komunalnych do urządzeń stanowiących własność ZPM Hel ponosi on koszty związane z faktyczną ilością zdanych odpadów niesegregowanych po kosztach ich odbioru ponoszonych przez ZPM Hel na rzecz odbiorcy.

§18 – Udostępnienie infrastruktury portowej celem zapewnienia możliwości zdawania wód zanieczyszczonych produktami ropopochodnymi i wód zęzowych.

W sytuacji korzystania przez Użytkownika z możliwości zdawania wódy zanieczyszczonych produktami ropopochodnymi i wód zęzowych do urządzeń stanowiących własność ZPM Hel ponosi on koszty związane z faktyczną ilością zdanych wód po kosztach ich odbioru ponoszonych przez ZPM Hel na rzecz odbiorcy.

§19 – Opłaty za udostępnienie infrastruktury portowej dla samochodów ciężarowych.

Są to opłaty jednorazowe, tj. za każdy wjazd na teren ZPM Hel KOGA. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju samochodu lub jego ładowności i naliczana jest zgodnie z poniższą tabelą:

ZPM Hel KOGA dopuszcza możliwość zawarcia stałych umów regulujących prawo przejazdu i przechodu na warunkach wynegocjowanych przez strony.

§20 – Opłata za utrzymanie infrastruktury portowej w rozumieniu § 2 lit. b) Cennika

Użytkownik poniesie opłatę za utrzymanie infrastruktury portowej w wysokości:
1. Opłata za utrzymanie infrastruktury portowej – dostawa wody słodkiej będzie obliczana: m3 dostarczonej wody x 0,99 zł netto;
2. Opłata za utrzymanie infrastruktury portowej – odbiór ścieków będzie obliczana: m3 wprowadzonych ścieków sanitarnych x 0,75 zł netto;
3. Opłata za utrzymanie infrastruktury portowej – korzystanie z energii elektrycznej: 1kWh zużytej energii elektrycznej x 0,26 zł netto;
4. Opłata za utrzymanie infrastruktury portowej – odbiór odpadów komunalnych będzie obliczana: m3 odebranych odpadów komunalnych x 30,00 zł netto,
5. Opłata za utrzymanie infrastruktury portowej – za zdawane wody zanieczyszczone produktami ropopochodnymi i wody zęzowe: 1 kg odebranych wód x 0,30 zł netto.

§21 – Opłaty za świadczenie usług przez Dział Administracji Portu.

1. Opłata za 1 roboczogodzinę wynosi 30,00 zł + VAT.
2. Opłata za sprzątanie zanieczyszczonego przez statek nabrzeża według protokołu powykonawczego.
3. Opłata za jedną czynność żurawia wynosi:
a) dla ciężaru do 1T: 60,00 zł brutto;
b) dla ciężaru powyżej 1T: 100,00 zł brutto.

W przypadku skomplikowanej usługi dźwigowej wymagającej zwiększonego nakładu pracy, powyższe stawki mogą ulec zwiększeniu o 50%.
Postój jednostki w obrębie żurawia na czas remontu wynosi: 20,00 zł / netto za każdą dobę.
3. Opłata za udostępnienie danych z zapisu kamer wynosi 100,00 zł + VAT.

§22 – Opłaty za udostępnianie infrastruktury port. w celu prowadzenia przewozów osób.

Opłaty te uiszczają Użytkownicy, których statki przewożą w celach zarobkowych osoby, w szczególności wędkarzy, nurków: opłata ustalana jest w wysokości iloczynu liczby osób każdorazowo przewożonych i ceny jednostkowej 1,50 zł netto + VAT.

§23 – Opłaty za najem i dzierżawę.

Opłaty za najem i dzierżawę terenów portowych i nabrzeży ustala się w drodze indywidualnych negocjacji, sfinalizowanych odrębnymi umowami.

§24 – Opłaty za składowanie.

1. Podstawą do obliczenia opłaty za składowanie jest powierzchnia m2 /miesiąc:
a) na placach: 4,70 zł + VAT
b) w magazynach, wiatach: 5,40 zł + VAT.

2. Za składowanie sprzętu rybackiego, urządzeń w miejscach do tego nie przeznaczonych bez zgody ZPM Hel KOGA, będzie pobierana opłata w wysokości 10,00 zł /m2 + VAT zajętej powierzchni na dobę.

§25 – Opłata pobierana od armatorów statków pasażerskich.

Opłata określona zostanie w drodze negocjacji umów zawieranych corocznie na korzystanie z nabrzeży portowych.

Print Friendly, PDF & Email