O nas

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednoosobową spółką Gminy Miasta Hel. Minister Skarbu Państwa przekazał 100% udziałów Spółki Gminie Miasta Hel w dniu 3 listopada 2010 roku Uprzednio jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa powstała z dniem 01 lipca 2007r. w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Przedsiębiorstwo Usług Portowych „KOGA” w Helu” (do 1998r. pod nazwą „Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „KOGA” w Helu”) i wstąpiła we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było przedsiębiorstwo państwowe.

Państwowe przedsiębiorstwo „Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „KOGA” w Helu” powstało z dniem 01 lipca 1959r. na podstawie Zarządzenia Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej Nr 40 z dnia 28 kwietnia 1959r. Tym samym, PPiUR „KOGA” nabyło w trwały zarząd i użytkowanie tereny i akweny wodne położone w granicach Portu Rybackiego w Helu, przejmując majątek helskiego oddziału „Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „ARKA” w Gdyni”.

Z dniem 28 maja 1993 r. Wojewoda Gdański przejął od Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej funkcję organu założycielskiego, ustanawiając zarząd komisaryczny nad przedsiębiorstwem, który uchylony został Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2004 r.

W 1998 r. przedsiębiorstwo sprzedało w całości część produkcyjną, dostosowując przedmiot działalności dla podmiotu zarządzającego portem w oparciu o ustawę z dnia 20 grudnia 1996r. o portach i przystaniach morskich, zmieniając nazwę na „Przedsiębiorstwo Usług Portowych „KOGA” w Helu” i przedmiot działalności na „Działalność portów morskich” (zgodnie z PKD 6322A):
a) zarządzanie gruntami i infrastrukturą portową,
b) prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu,
c) budowa, rozbudowa, utrzymanie i modernizacja infrastruktury portowej,
d) pozyskiwanie gruntów na potrzeby rozwoju portu,
e) świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000283705.
Kapitał zakładowy wynosi 42.000.000 PLN.

INFRASTRUKTURA HYDROTECHNICZNA PORTU

Port w Helu osłonięty jest od strony wód Zatoki Gdańskiej dwoma falochronami pełniącymi jednocześnie od wewnątrz funkcję nabrzeży:
– Falochronem Zachodnim (o dł. 615m)
– Falochronem Południowym (o dł. 180m).

Wewnątrz portu wyróżnia się następujące nabrzeża i pirsy:
– Nabrzeże Wyładunkowe (o dł. 240m)
– Nabrzeże Wyposażeniowe (o dł. 146m)
– Nabrzeże Remontowe (o dł. 128m)
– Pirs Rybacki (dł. 100m, dł. ścianki cumowniczej 200 m)
– Pirs Kaszubski (dł. 92m, dł. ścianki cumowniczej 184m)
– Pirs Wewnętrzny (dł. 135m, dł. ścianki cumowniczej 270m)

Wewnątrz portu wyróżnić można następujące baseny: Basen Jachtowy, Basen Wewnętrzny i Zewnętrzny.
W Basenie Jachtowym zainstalowano pomosty pływające dla jednostek sportowych.

POZOSTAŁA INFRASTRUKTURA

Port posiada:
– punkty poboru energii elektrycznej i wody
– zbiornik do odbioru wód zaolejonych
– żuraw do podnoszenia jednostek pływających do 5t.
– system monitoringu wizyjnego.

Ponadto, w porcie znajduje się:
– Marina z zapleczem sanitarnym dla jachtów,
– placówka Straży Granicznej, Bosmanatu Portu, Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.

W PORCIE W SEZONIE LETNIM

– rejsy po Porcie jednostkami pasażerskimi i skuterami wodnymi,
– rejsy tanimi tramwajami wodnymi pomiędzy Helem a Trójmiastem,
– parkingi samochodowe,
– punkty gastronomiczne.

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PORTOWYCH

1. Statki wchodzące/wychodzące, do/z portu Hel są obowiązane są do uzyskania zgody Kapitanatu Portu Hel (UKF-kanał 10).
2. Dyżur całodobowy pełni bosmanat portu Hel (UKF-kanał 10).
3. Do portu Hel mogą wchodzić statki, których długość nie przekracza 80 m i zanurzenia 6,0 m. Warunki te mają zastosowanie, gdy występuje średni stan wody.
4. Dla statków o długości całkowitej większej niż 50 m pilotaż jest obowiązkowy, a inne warunki wejścia określa kapitan portu.
5. Na torze podejściowym i w porcie Hel statki obowiązane są poruszać się z bezpieczną prędkością, nie większą niż 5 węzłów.

Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków

Ustawa z dnia 16 marca 1995 roku o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki

Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Zarządzenie nr 9 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16 sierpnia 2018 r. – Przepisy Portowe

Plan Rozwoju Portu w Helu
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

Plan gospodarowania odpadami ze statków dla morskiego portu rybackiego w Helu.
Plan rozmieszczenia urządzeń odbiorczych na terenie Portu Hel.

Print Friendly, PDF & Email