Przetarg pisemny na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Porcie Rybackim w Helu w sezonie letnim 2018.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA – Spółka z o.o. w Helu
ul. Kuracyjna 1,  84-150 Hel
tel.: (58) 6750 150

ogłasza przetarg pisemny
na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Porcie Rybackim w Helu w sezonie letnim 2018

 

I. Nieruchomości gruntowe położone na Falochronie Zachodnim z przeznaczeniem na cele  handlowe związane  z działalnością turystyczną na okres 01.06.2018 r. – 31.08.2018 r.

Tereny  z możliwością dostawy energii elektrycznej.
Oprócz czynszu dzierżawcy pokrywają  koszty dostaw mediów.

 1. Teren oznaczony na planie numerem  „1” o pow. 8 m2:
  Cena wywoławcza czynszu za cały okres dzierżawy: 7.000 zł + VAT
  Wysokość wadium:   700  zł
 2. Teren oznaczony na planie numerem  „2” o pow. 12 m2:
  Cena wywoławcza czynszu  za cały okres dzierżawy:  8.500 zł + VAT
  Wysokość wadium:  850 zł
 3. Teren oznaczony na planie numerem  „3” o pow. 16 m2:
  Cena wywoławcza czynszu za cały okres dzierżawy:  11.500 zł +VAT
  Wysokość wadium:  1.150 zł
 4. Teren oznaczony na planie numerem „4” o pow. 16 m2
  Cena wywoławcza czynszu za cały okres dzierżawy: 11.500 zł + VAT
  Wysokość wadium:   1.150 zł
 5. Teren oznaczony na planie numerem „5” o pow. 16 m2
  Cena wywoławcza czynszu za cały okres dzierżawy: 11.500 zł +VAT
  Wysokość wadium :   1.150 zł  

II. Nieruchomości gruntowe na cele handlowe, gastronomiczne na okres 01.06.2018 r. – 31.08.2018 r.

Tereny  z możliwością dostawy energii elektrycznej, wody, odbiór ścieków.
Oprócz czynszu dzierżawcy pokrywają  koszty dostaw mediów.

 1. Teren  na Falochronie Zachodnim oznaczony na planie numerem „6”   o pow. 7,50 m2:
  Cena wywoławcza czynszu za cały okres dzierżawy:  9.000 zł + VAT
  Wysokość wadium:  900 zł
 2. Teren oznaczony na planie numerem „7” o pow. 10 m2:
  Cena wywoławcza czynszu za cały okres dzierżawy:  10.000 zł + VAT
  Wysokość wadium :  1.000 zł

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu

Przetarg odbędzie się dnia 23 marca 2018 r. o godz. 10.15 w siedzibie Spółki w Helu,  przy  ul. Kuracyjnej 1 (Port Rybacki).

Warunki uczestnictwa w przetargu.

 1. Wadium.
 • Wpłacenie wadium winno nastąpić do dnia 22 marca 2018r. na rachunek  bankowy  Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o.: Bank PEKAO S.A. Nr 87124053701111000053649861 (za datę wpływu uważa się dzień wpływu  środków finansowych na rachunek) z dopiskiem przedmiotu przetargu: „wadium na teren Nr . .…”
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub unieważnieniu przetargu.
 • Wadium przepada na rzecz Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA, jeżeli:
  – żaden z oferentów nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie  wywoławczej;
  – oferent, którego oferta została wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zarząd Portu.
 • Unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw  do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.

      2. Złożenie ofert.

 • Oferty w zamkniętych kopertach zaadresowanych: „Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o. ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel” z opisem przedmiotu przetargu – „Przetarg na teren Nr….” należy składać w sekretariacie Spółki do dnia 23 marca 2018 r. do godz. 10.00.
 • Oferta powinna zawierać:
  – przedmiot dzierżawy gruntu (teren numer….);
  – opis planowanego sposobu zagospodarowania terenu;
  – oferowaną kwotę netto + VAT za cały okres dzierżawy;
  – oświadczenie oferenta o uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Zarządu Portu   Morskiego Hel KOGA  na dzień złożenia oferty;
  – oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy.

Zobowiązania oferenta.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do:

 1. Zapłaty  czynszu i opłat z tytułu dostaw mediów w terminach zawartych w umowie. 
 2. Przed rozpoczęciem działalności uzgodnienia z Wydzierżawiającym sposobu  zabudowy i zagospodarowania terenu dzierżawy;
 3. Uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, w szczególności wynikających z prawa budowlanego na posadowienie obiektów;
 4. Zabezpieczenia na koszt własny zaplecza sanitarnego (toalet);
 5. Wykonania na własny koszt pod nadzorem ZPM Hel KOGA przyłączy do mediów.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA zastrzega sobie prawo:

 • Swobodnego wyboru oferty w razie zaoferowania jednakowej ceny;
 • Zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych tego odstąpienia;
 • Żądania płatności czynszu z góry za cały okres dzierżawy.

Złożona oferta zachowuje ważność do dnia podpisania umowy lub powiadomienia oferenta o wybraniu innej oferty.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 6750150.

W załączeniu usytuowanie terenów na planie. 

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie
Mapka
Umowa

Print Friendly, PDF & Email