Rozdział V – Postanowienia końcowe i przejściowe

§25.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

§26.

  1. O zmianach niniejszej umowy Użytkownicy zostaną poinformowani w formie zwyczajowo przyjętej poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Spółki oraz zamieszczenie na stronie internetowej ZPM Hel: www.porthel.home.pl.
  2. Zmiana stawek podatku od towarów i usług upoważnia ZPM Hel do wyliczenia nowej wysokości opłat. Wyliczone opłaty zostaną podane do wiadomości użytkowników portu na zasadach określonych w ust. 1. Wprowadzenie nowych stawek brutto  nie stanowi zmiany warunków umowy.

§27.

Niniejsze „Warunki Umowy” oraz „Cennik usług portowych świadczonych przez Zarząd Portu Morskiego Hel Sp. z o.o.” nie mają zastosowania do stosunków cywilno-prawnych regulujących korzystanie z Usług Portowych w drodze odrębnej pisemnej umowy pomiędzy ZPM Hel a Użytkownikiem.

Hel, dnia 31.01.2024 r.                                                                                                                

Prezes Zarządu
Joanna Kosińska

Print Friendly, PDF & Email