Rozdział IV – Cennik

Opłaty dobowe i miesięczne obowiązują od 1 marca 2024 r.
Opłaty kwartalne obowiązują od 1 kwietnia 2024 r.

§12.

Opłaty za udostępnienie infrastruktury portowej w celu postoju statku Użytkownika, zwane dalej w skrócie „opłatami postojowymi”, pobierane są w zależności od rodzaju statku i jego długości całkowitej oraz czasu korzystania z infrastruktury portowej.

1. Wysokość opłat postojowych dla statków rybackich dla których ZPM Hel wyznaczy stałe  miejsca postojowe, z oznaką „HEL” i stale bazujących w porcie Hel.

Lp.

Wielkość jednostek (długość całkowita)

Opłata kwartalna zł (netto)

1. Łodzie  motorowe do  7m  306,00
2. Łodzie motorowe powyżej 7m do 11m 738,00
3. Łodzie motorowe powyżej 11m do 16m 1225,00
4. Kutry burtowe powyżej 16m do 20m  2033,00
5. Kutry burtowe powyżej 20m do 26m  3035,00
6. Kutry rufowe i burtowe powyżej 26m  4038,00

Opłaty kwartalne pobierane są CAŁOROCZNIE bez względu na faktyczny okres postoju jednostki.

2. Wysokość opłat postojowych dla pozostałych statków rybackich.

Lp. Wielkość jednostek (długość całkowita) Opłata zł (netto)
Dobowa Miesięczna
1. Łodzie motorowe do 11 m 50,00 750,00
2. Łodzie motorowe powyżej 11m do 16m 66,00 990,00
3. Kutry powyżej 16m do 20m 103,00 1545,00
4. Kutry burtowe powyżej 20m do 26m 149,00 2235,00
5. Kutry burtowe powyżej 26m i  kutry rufowe powyżej 20m 165,00 2475,00
6. Jednostki powyżej 30m 231,00 3465,00
7. Jednostki powyżej 40m 297,00 4455,00

3. Wysokość opłat dla statków sportowych lub rekreacyjnych nie wykonujących działalności zarobkowej dla których ZPM Hel wyznaczy stałe miejsce postojowe

UWAGA: stałe miejsce postojowe wyznaczone poza MARINĄ JACHTOWĄ.

Lp. Wielkość jednostek
(długość całkowita)
Opłata kwartalna zł (brutto)
1. Jednostki do 8m 1378,00
2. Jednostki powyżej 8m do 10m 1948,00
3. Jednostki powyżej 10m do 12m 2508,00
4. Jednostki powyżej 12m do 15m 2794,00
5. Jednostki powyżej 15m do 20m 3358,00
6. Jednostki powyżej 20m do 25m 4472,00
7. Jednostki powyżej 25m 5588,00

Opłaty kwartalne pobierane są CAŁOROCZNIE bez względu na faktyczny okres postoju jednostki.

4. Wysokość opłat dla statków sportowych lub rekreacyjnych nie wykonujących działalności zarobkowej.

UWAGA: w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia opłaty miesięczne mogą ulec obniżeniu

Lp. Wielkość jednostek (długość całkowita) Opłata zł (brutto)
Dobowa Miesięczna
1. Jednostki do 6 m 57,50 1230,00
2. Jednostki powyżej 6 m do 8 m 72,50 1530,00
3. Jednostki powyżej 8 m do 10 m 92,50 1930,00
4. Jednostki powyżej 10 m do 12 m 96,00 2060,00
5. Jednostki powyżej 12 m do 15 m 146,00 3060,00
6. Jednostki powyżej 15 m do 20 m 176,00 3660,00
7. Jednostki powyżej 20 m do 25 m 218,00 4585,00
8. Jednostki powyżej 25 m 278,00 5785,00

Opłata dobowa z powyższej tabeli:

 • dla jednostek do 20m zawiera opłatę za miejsce postojowe, dostawę energii elektrycznej, wody słodkiej.
 • dla jednostek powyżej 20m zawiera opłatę za miejsce postojowe

Opłata miesięczna zawiera opłatę za miejsce postojowe.

Opłata zł (brutto)
Dobowa Miesięczna
SKUTERY 40,00 800,00

5. Wysokość opłat dla pozostałych statków, w szczególności statków innych bander.

Lp. Długość jednostki Opłata dobowa zł (brutto)
1. Statki do 20m 190,00
2. Statki powyżej 20m do 25m 332,00
3. Statki powyżej 25m do 40m 602,00
4. Statki powyżej 40m do 60m 840,00
5. Statki powyżej 60m 1200,00

6. Usługi mariny.

Lp. Usługa Cena
1. Toaleta* 5 zł /  osobę
2. Prąd* 25 zł
3. Woda* 15 zł
4. Odbiór odpadów* 25 zł
5. Prysznic 12 zł

* dotyczy jednostek wchodzących do mariny do 2h

§13 – Zwyżki i zniżki od opłat, o których mowa w §12.

a) podwyższoną o 50% opłatę pobiera się od jednostek nie eksploatowanych (nie posiadających aktualnych dokumentów pozwalających na żeglugę) i zajmujących miejsce w porcie – przez pierwsze 6 miesięcy takiego postoju,
b) podwyższoną o 200% opłatę pobiera się od jednostek nie eksploatowanych (nie posiadających aktualnych dokumentów pozwalających na żeglugę) i zajmujących miejsce w porcie – powyżej 6 miesięcy takiego postoju,
c) opłata od jednostek wielokadłubowych ustalona zostaje w wysokości 150% stawki podstawowej
d) opłata za postój jednostki zacumowanej do burty innej jednostki ustalona zostaje w wysokości 100% stawki,
e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach – na wniosek Użytkownika może zastosować zniżkę do 50% od obowiązujących stawek opłat.

§14 – Zwolnienia z opłat, o których mowa w §12.

 1. Nie pobiera się opłat postojowych od jednostek pływających Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, administracji morskiej, administracji rybołówstwa morskiego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspektora do spraw Substancji Chemicznych, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, a także jednostek używanych wyłącznie do ratowania życia na morzu oraz używanych wyłącznie do zabezpieczenia przeciwpożarowego i zwalczania pożarów.
 2. Zwolnienie opisane w ust. 1 nie dotyczy sytuacji użycia wymienionych jednostek do innej działalności niż będąca podstawą zwolnienia.
 3. Nie pobiera się opłat postojowych od jednostek wchodzących do portu w celu:
  – schronienia przed sztormem (do 3 godzin po ustaniu przyczyny zawinięcia),
  – uzyskania pomocy lekarskiej (do 6 godzin od wejścia),
  – dokonania odprawy celno-granicznej w tranzycie (do 3 godz. od wejścia).
  Po ustąpieniu wyżej wymienionych przyczyn jednostka obowiązana jest opuścić port.
  W przypadku dalszego pozostawania w porcie pobiera się od jednostki opłaty portowe.
 4. Jednostki wymienione w ust. 1 i 3 ponoszą opłaty za korzystanie z mediów i odbiór odpadów.

§15Udostępnienie infrastruktury portowej celem zapewnienia możliwości dostawy wody słodkiej.

W sytuacji korzystania przez Użytkownika z dostawy wody z punktu poboru stanowiącego własność Zarząd Portu Hel ponosi on koszty związane z faktyczną ilością dostarczonej wody po kosztach jej zakupu przez Zarząd Portu Hel od dostawcy.

Dodatkowo Użytkownik ponosi opłatę za utrzymanie infrastruktury portowej w rozumieniu §2
ust.2 Cennika w wysokości:

Opłata za utrzymanie infrastruktury portowej dostawa wody słodkiej będzie obliczana: m3dostarczonej wody x 3,00 zł netto;

§16 – Udostępnienie infrastruktury portowej celem zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej.

W sytuacji korzystania przez Użytkownika z energii elektrycznej z punktu poboru stanowiącego własność Zarząd Portu Hel ponosi on koszty związane z faktyczną ilością zużytej energii po kosztach jej zakupu przez Zarząd Portu Hel od dostawcy energii.

Dodatkowo Użytkownik ponosi opłatę za utrzymanie infrastruktury portowej w rozumieniu § 2 ust.2 Cennika w wysokości:

Opłata za utrzymanie infrastruktury portowej korzystanie z energii elektrycznej: 1kWh zużytej energii elektrycznej x 0,36 zł netto;

§17 – Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów ze statków.

 1. W Porcie Morskim Hel ustala się i pobiera opłaty za odbiór i przetwarzanie odpadów ze statków
  innych niż pozostałości ładunku, to jest:
  a) opłatę pośrednią – za odbiór i przetwarzanie odpadów wskazanych w załączniku V do Konwencji MARPOL, włączając w to odpady związane z ładunkiem, inne niż pozostałości ładunku, a także biernie poławiane odpady, uiszcza się ją za każdy statek niezależnie od faktycznego odprowadzania odpadów ze statków,
  b) opłatę dodatkową – za odbiór i przetwarzanie odpadów wskazanych w załączniku I oraz IV do Konwencji MARPOL oraz dodatkowe ilości odpadów nieobjęte opłata pośrednią
  c) opłatę specjalną – za odbiór odpadów ze statków w czasie i w warunkach innych niż określone w planie gospodarowania odpadami ze statków.
  Odbiór odpadów ze statków odbywa się na według zasad wskazanych w „Planie gospodarowania odpadami ze statków dla Morskiego Portu Hel”.
 2. Opłata pośrednia, o której mowa w ust. 1 lit. a ustalana jest jako opłata pośrednia kwartalna, miesięczna albo opłata pośrednia jednorazowa. Wysokość opłaty pośredniej jest zróżnicowana w zależności od typu i wielkości statku a także czasu postoju w porcie Hel. Opłatę pośrednią uiszcza się za każdy statek niezależnie od faktycznego odprowadzania odpadów ze statków.
Lp. Wielkość jednostek (długość całkowita) Opłata zł (brutto)
Dobowa Miesięczna Kwartalna
1. Jednostki do 11 m 7,50  70,00 210,00
2. Jednostki powyżej 11 m do 20 m 14,00  140,00 420,00
3. Jednostki powyżej 20 m 22,00  215,00 645,00

Limity odpadów w opłacie pośredniej.

Lp. Wielkość jednostek (długość całkowita) Ilość odpadów w opłacie pośredniej
Dobowa Miesięczna Kwartalna
1. Jednostki do 11 m 20 l  200 l 600 l
2. Jednostki powyżej 11 m do 20 m 38 l  380 l 1140 l
3. Jednostki powyżej 20 m 60 l  600 l 1800 l

Za ilości ponad limity naliczana jest opłata dodatkowa.

Opłata dodatkowa za odpady ponad limity – 370 zł +VAT za m3

3. Stawki opłat za odbiór odpadów, o których mowa w ust. 1 lit. b – opłata dodatkowa. Stawka za odbiór i przetwarzanie odpadów wskazanych w załączniku I oraz IV do Konwencji MARPOL oraz dodatkowe ilości odpadów nieobjęte opłatą pośrednią

a) Ścieki: Odbiór ścieków sanitarnych z jednostki 40zł+VAT za pierwszy m3 + 14zł+VAT za każdy kolejny m3
b) Wody zaolejone 382zł+VAT /m3
Odbiór wód zaolejonych może również nastąpić bezpośrednio do OILER Sp. z o.o. świadczącej usługi odbioru wód zaolejonych z obszaru Portu Hel według stawek tej firmy.
c) opłata dodatkowa za odpady ponad limity 370 zł +VAT / m3

4. Opłata za odbiór odpadów, o których mowa w ust. 1 lit. c – opłata specjalna – wynosi 150 % opłat wskazanych powyżej.

5. Jednostki pływające prowadzące działalność gospodarczą przewozu pasażerów ponoszą
koszty odbioru odpadów zgodnie z zapisami umowy cywilnoprawnej zawartej z Zarządem Portu Hel.

6.Użytkownicy będący najemcami, dzierżawcami korzystającymi na podstawie umowy cywilnoprawnej z obiektów Zarządu Portu Morskiego Hel ponoszą koszty wynikające z możliwości zdawania odpadów komunalnych do urządzeń stanowiących własność Zarząd Portu Hel związane z faktyczną ilością zdanych odpadów. Opłata za 1 m3 odpadów wynosi 370 zł netto.

Za odbiór ścieków sanitarnych
opłata za 1m3 wynosi 14,00 zł + VAT.

§19 – Opłaty za udostępnienie infrastruktury portowej dla samochodów ciężarowych.

Są to opłaty jednorazowe, tj. za każdy wjazd na teren ZPM Hel. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju samochodu lub jego ładowności i naliczana jest zgodnie z poniższą tabelą:

Ładowność samochodu Opłata zł (brutto)
Samochód o ładowności do 1 tony 44,00
Samochód o ładowności  powyżej 1 tony  do 3,5 tony 82,00
Samochód powyżej 3,5 ton do 10 ton 132,00
Samochód powyżej 10 ton 253,00
Cysterny 200,00

ZPM Hel KOGA dopuszcza możliwość zawarcia stałych umów regulujących prawo przejazdu i przechodu na warunkach wynegocjowanych przez strony.

§20Opłaty za świadczenie usług przez Dział Administracji Portu.

 1. Opłata za 1 roboczogodzinę wynosi 72 zł + VAT.
 2. Opłata za sprzątanie zanieczyszczonego przez statek nabrzeża według protokołu powykonawczego.
 3. Opłata za jedną czynność żurawia wynosi:

a) dla ciężaru do 0,5 t: 79,00 zł brutto;
b) dla ciężaru od 0,5 do 1t : 127,00 zł brutto;

c) dla ciężaru powyżej 1t: 214 brutto.

W przypadku skomplikowanej usługi dźwigowej wymagającej zwiększonego nakładu pracy,
powyższe stawki mogą ulec zwiększeniu o 50%.

Postój jednostki w obrębie żurawia na czas remontu wynosi: 52 zł netto za każdą dobę.

    4. Opłata za udostępnienie danych z zapisu kamer wynosi 130,00 zł + VAT.

§21 – Opłaty za udostępnianie infrastruktury portowej w celu prowadzenia przewozów osób.

Opłaty te uiszczają Użytkownicy, których statki przewożą w celach zarobkowych osoby, w szczególności wędkarzy, nurków: opłata ustalana jest w wysokości iloczynu liczby osób każdorazowo przewożonych i ceny jednostkowej 3,00 zł netto + VAT.

§22 – Opłaty za najem i dzierżawę.

Opłaty za najem i dzierżawę terenów portowych i nabrzeży ustala się w drodze indywidualnych negocjacji, sfinalizowanych odrębnymi pisemnymi umowami.

§23 – Opłaty za składowanie.

 1. Składowanie do 20m2 powierzchni, ryczałt:
  a) na placach: 240,00 zł + VAT / m-c
  b) w magazynach, wiatach: 310,00 zł + VAT / m-c;
 2. Składowanie powyżej 20m2 powierzchni, ryczałt:
  a) na placach: 12,00 zł / m2 + VAT/ m-c
  b) w magazynach, wiatach: 15,50 zł / m2 + VAT / m-c;
 3. Postój jednostek pływających na lądzie – 12 zł / m2 + VAT / m-c;
 4. Za składowanie sprzętu rybackiego, urządzeń w miejscach do tego nie przeznaczonych bez zgody ZPM Hel, będzie pobierana opłata w wysokości 18,00 zł / m2 + VAT zajętej powierzchni na dobę.

§24 – Opłaty pobierana od armatorów statków pasażerskich.

Opłata określona zostanie w drodze negocjacji umów zawieranych corocznie na korzystanie z nabrzeży portowych.

Print Friendly, PDF & Email