Rozdział I – Postanowienia ogólne

§1
Warunki Umowy oraz Cennik usług portowych – zwane dalej „Cennikiem” określają zakres i warunki świadczonych usług portowych przez Zarząd Portu Morskiego Hel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Zarząd Portu Hel.

§2 – Definicje
Użyte w dalszej części terminy oznaczają:

 1. „Użytkownik” – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Usług Portowych świadczonych przez Zarząd Portu Hel, na warunkach określonych w Cenniku.
 2. „Infrastruktura portowa” – budynki i budowle stanowiące własność Zarząd Portu Hel, w szczególności znajdujące się w granicach portu akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje związane z funkcjonowaniem portu przeznaczone do wykonywania zadań przez podmiot zarządzający portem.
 3. „Usługi Portowe” – usługi świadczone przez Zarząd Portu Hel polegające w szczególności na:
  1) udostępnieniu infrastruktury portowej w celu postoju statku bądź pojazdu Użytkownika,
  2) udostępnieniu infrastruktury portowej w celu wykonywania działalności gospodarczej przez Użytkownika;
  3) udostępnieniu infrastruktury portowej celem zapewnienia możliwości korzystania z sieci wodociągowej;
  4) udostępnieniu infrastruktury portowej celem zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej;
  5) udostępnieniu infrastruktury portowej celem odbioru odpadów ze statków na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków (Dz. U. 2022 poz. 1250).
  6) inne usługi wyszczególnione w treści Cennika.
 4. „Odpady”:
  1) odpady wskazane w załączniku V do Konwencji MARPOL – rozumie się przez to odpady stałe, tj. 20 03 01 – zmieszane – pozostałe po segregacji; 20 01 99 – metale i tworzywa sztuczne; 15 01 01 – papier; 15 01 07 – szkło; 20 02 01 – bio (Odpady ulegające biodegradacji); 20 03 99 – Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, nie obejmują odpadów niebezpiecznych lub ropopochodnych;
  2) odpady wskazane w załączniku I do Konwencji MARPOL – rozumie się przez to odpady olejowe i ich mieszaniny, tj. szlam, wody zęzowe i inne (zaolejone czyściwo, zaolejone szmaty, filtry olejowe i paliwowe);
  3) odpady wskazane w załączniku IV do Konwencji MARPOL – rozumie się przez to ścieki;
 5. „Doba” – obejmuje okres 24h, od momentu każdorazowego zawinięcia do portu do momentu wyjścia z portu. Każda rozpoczęta doba liczy się jak pełna.
 6. „Statek/jednostka pływająca” – każde urządzenie pływające przeznaczone lub używane do żeglugi morskiej.
 7. „Statek rybacki” – kuter rybacki, łódź rybacka i każde inne urządzenie pływające służące do połowu ryb, niezabierające pasażerów, wpisane do rejestru statków rybackich,
 8. „Statek sportowy i rekreacyjny” – każdy statek sportowo-rekreacyjny służący do bezzarobkowego przewozu osób i nie wykorzystywany do celów zarobkowych,
 9. „Miejsce postojowe” – wyznaczone przez Zarząd Portu Hel miejsce dla statku przy elemencie infrastruktury portowej przeznaczone na postój.
 10. „Miejsce wykonywania działalności gospodarczej” – wyznaczone przez Zarząd Portu Hel miejsce na terenie Portu przeznaczone na prowadzenie przez Użytkownika działalności gospodarczej.

§3 – Waluta, VAT

 1. Stawki opłat w Cenniku podawane są w złotych polskich.
 2. Stawki opłat w Cenniku są opłatami netto to jest bez podatku od towarów i usług (VAT), chyba że zaznaczono inaczej.
Print Friendly, PDF & Email