Regulamin Portu

REGULAMIN PORTU MORSKIEGO HEL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Regulamin stosuje się do wszystkich osób przebywających na terenach Zarządu Portu Morskiego Hel Koga Sp. z o.o. ( zwany dalej Zarząd Portu Morskiego Hel) oraz korzystających z infrastruktury portu i akwenu portowego.
 2. Zarząd Portu Morskiego Hel umożliwia na terenie portu:
  • korzystanie z infrastruktury portowej,
  • korzystanie z mediów (instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej i urządzeń sanitarnych),
  • odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych i wód zaolejonych.
 1. Usługobiorcy są zobowiązani do przestrzegania następujących przepisów:
  • Portowych,
  • Regulaminu Portu,
  • BHP,
  • Przeciwpożarowych.

W przypadku, gdy Usługobiorca nie zastosuje się do wymienionych przepisów ponosi odpowiedzialność z tego tytułu zarówno przed Usługodawcą (zadośćuczynienie powstałych szkód) jak i przed zewnętrznymi organami kontrolnymi (Urząd Morski, Straż Graniczna, Inspekcja ppoż., itp.).

II. PRZEPISY PORZĄDKOWE.

 1. Prawo do przebywania na terenie Zarządu Portu Morskiego Hel mają:
  • właściciele kutrów i łodzi rybackich wraz z załogami,
  • właściciele jednostek pływających i ich goście,
  • pracownicy Portu lub interesanci,
  • inne osoby z tytułu pełnienia obowiązków służbowych,
  • klienci kupujący ryby.
  • dzierżawcy terenów i ich klienci,

Poruszanie się po terenie portu osób postronnych odbywa się na ich odpowiedzialność i Zarząd Portu Morskiego Hel nie bierze odpowiedzialności za straty i uszkodzenia do których doszło z powodu niewłaściwych zachowań i działań tych osób. 

 1. Na terenie Zarządu Portu zabrania się:
  1. parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych,
  2. korzystania z infrastruktury portowej  niezgodnie z jej przeznaczeniem,
  3. usuwania, uszkadzania i używania środków ratunkowych bez potrzeby,
  4. usuwania i uszkadzania urządzeń oznakowania nawigacyjnego oraz tablic i znaków ostrzegawczych,
  5. zakrywania i tarasowania urządzeń cumowniczych, hydrantów, włączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz zasłaniania znaków ostrzegawczych,
  6. zaśmiecania terenu portu, niszczenia wyposażenia nabrzeży,
  7. tarasowania przejść, pirsów, nabrzeży oraz ścieżek cumowniczych,
  8. przeciążenia nabrzeży ponad dopuszczalne obciążenie,
  9. wędkowania bez odpowiednich zezwoleń,
  10. przebywania na nabrzeżach osób  w stanie wskazującym na spożycie alkoholu i innych środków odurzających,
  11. wprowadzania psów bez smyczy i kagańca,
  12. składowania złomu, odpadów, śmieci oraz elementów wyposażenia jednostek w miejscach do tego nie wyznaczonych,
  13. korzystania z rozgłośni pokładowych do celów niezwiązanych z ich przeznaczeniem,
  14. stosowania przenośnych urządzeń  nagłaśniających powodujących zakłócenie porządku publicznego.

Na terenie Zarządu Portu Morskiego Hel zabrania się bez jego zgody:

  1. rozmieszczania reklam i plakatów,
  2. wodowania jednostek,
  3. urządzania stałych lub ruchomych punktów handlowych,
  4. urządzania imprez sportowych i rozrywkowych oraz prowadzenia jakiejkolwiek innej działalności komercyjnej.

III. ZASADY POSTOJU W PORCIE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH.

 1. W akwenie portu zabrania się:
  • kąpieli,
  • poruszania się z prędkością większą niż 5 węzłów,
  • poruszania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu kutrów i łodzi rybackich oraz urządzeń portowych,
  • cumowania na miejscach przeznaczonych dla innych kutrów i łodzi rybackich bez zgody Zarządu Portu Morskiego Hel,
  • zaśmiecania lub zanieczyszczania wód akwenu.
  • dobijania do nabrzeży, pomostów, falochronów i innych urządzeń portowych oraz postoju przy nich jednostek pływających bez zezwolenia Zarządu Portu .
  • dobijania dziobem jednostki do nabrzeża, gdyż może to spowodować uszkodzenia tablic rozdzielczych, drabinek, urządzeń odbojowych i krawędzi nabrzeży.
 1. Jednostki pływające które posiadają stałe miejsca postojowe w Porcie Hel cumują zgodnie z obowiązującymi umowami i planem postoju. Miejsca postoju pozostałych jednostek pływających przy nabrzeżach, pomostach i innych urządzeniach portowych wyznacza Zarząd Portu Morskiego Hel.
 2. Zarząd Portu Morskiego Hel wraz z Kapitanatem Portu może zarządzić zmianę miejsca postoju jednostki pływającej, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo żeglugi lub porządek portowy.
 3. Opłaty portowe pobierane są przez pracowników Zarządu Portu Morskiego Hel ( I piętro budynku Zarządu Portu ).
 4. Kapitan Portu może, na wniosek zarządzającego portem, zatrzymać tymczasowo jednostkę w celu zabezpieczenia roszczeń należnych z tytułu opłat portowych, szkód wyrządzonych w urządzeniach portowych oraz zanieczyszczenia środowiska.
 5. Jednostka pływająca stojąca przy nabrzeżu powinna mieć, co najmniej jedno, stałe, bezpieczne i należycie umocowane połączenie z lądem (trap, pomost, schody). W przypadku zacumowania jednej jednostki do burty innej jednostki, jednostka przycumowana przy nabrzeżu powinna umożliwić bezpieczne przejście na drugą jednostkę.
 6. Kapitan Portu może zarządzić usunięcie jednostki pływającej z portu, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa żeglugi lub potrzeba zapewnienia prawidłowej eksploatacji portu.
 7. W czasie postoju przy nabrzeżu zabrania się utrzymywać w ruchu statkowe śruby napędowe z wyjątkiem manewrów cumowniczych.
 8. W czasie postoju w porcie na jednostce pływającej powinien przebywać kierownik jednostki lub wyznaczony zastępca i wystarczająca ilość załogi dla zapewnienia bezpiecznego postoju w szczególności w sytuacji pogorszenia warunków pogodowych.
  Jednostka pływająca bądź ich grupa może być nadzorowana przez jedną osobę, jeżeli nie będzie to stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa portu i będzie to za zgodą  Kapitanatu Portu.
  Za ustanowienie właściwego dozoru odpowiada kierownik  lub armator jednostki pływającej.
  Kapitan jednostki lub armator zobowiązany jest poinformować służby Zarządu Portu o fakcie opuszczenia jednostki przez załogę na czas dłuższy niż 12 godzin oraz pozostawić aktualny kontakt telefoniczny.
 9. Stojąca w porcie jednostka wyłączona z eksploatacji powinna posiadać zgodę Zarządu Portu Morskiego Hel na postój.

IV. UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI.

 1. Zabrania się zanieczyszczania wód, terenów, obiektów i innych urządzeń portowych.
 2. W przypadku powstania zanieczyszczenia sprawca zobowiązany jest do jego usunięcia lub pokrycia kosztów jego usunięcia.
 3. Odpady komunalne powinny być składane do pojemników  na śmieci ustawionych na terenie portu. Pozostałe odpady ( nie dotyczy to odpadów niebezpiecznych) odbierane będą przez służby portowe za dodatkową opłatą. Odpady kwalifikowane jako niebezpieczne powinny być usuwane przez posiadacza odpadów i na jego koszt.
 1. Zabrania się wylewania nieczystości płynnych do pojemników na nieczystości stałe.
 2. Wody zaolejone należy odpłatnie przekazywać do urządzenia odbiorczego. Zgłoszenie o potrzebie zdania wód zaolejonych przyjmuje każdego dnia roboczego Zarząd Portu Morskiego Hel.
 3. Wyposażenie kutrów i łodzi rybackich tj. narzędzia i sieci połowowe pozostawione na nabrzeżach i pomostach przez okres dłuższy niż 2 doby zostaną usunięte na koszt właściciela.
 4. Pozostawione na krótki okres za zgodą Zarządu Portu ( do dwóch dni) sieci i inny sprzęt połowowy należy oznakować numerem kutra.

V. ZASADY RUCHU PIESZYCH I POJAZDÓW KOŁOWYCH NA TERENIE PORTU.

 1. Wejście i wyjście z portu dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego celu przeznaczonych.
 2. Ruch kołowy i pieszy odbywa się wyłącznie w oparciu o drogi wewnętrzne. Maksymalna dozwolona prędkość pojazdów wynosi 20 km/h.
 3. Na terenie portu obowiązują przepisy ruchu drogowego.
 4. Zezwala się na podstawienie do rozładunku w rejon postoju jednostki na stanowiskach rozładunkowych, tylko jednego pojazdu. Pozostałe samochody przewidziane pod załadunek w dalszej kolejności oczekują na zajęcie stanowiska w wyznaczonych strefach. Przestrzeganie w/w kwestii leży w gestii armatora lub przedstawiciela odbiorcy.
 5. Po zakończeniu manipulacji przeładunkowych, kierowca pojazdu jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu nabrzeża portu.
 6. Za wszelkie straty związane z ewentualnym uszkodzeniem infrastruktury portowej w wyniku niewłaściwych manewrów pojazdem, odpowiedzialny jest kierujący pojazdem jak również armator korzystający z usługi transportowej.
 7. Na terenie Portu zabrania się:
  • parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych,
  • tarasowania przejść, nabrzeża,
  • mycia samochodów i przyczep,
  • tarasowania dróg pożarowych,
  • handlu rybami w miejscach do tego nie przeznaczonych.

VI. ZASADY PROWADZENIA PRAC SIECIARSKICH I REMONTOWYCH NA TERENIE PORTU.

 1. Zabrania się prowadzenia przy nabrzeżach postojowych prac remontowych polegających na czyszczeniu i malowaniu zewnętrznych części kadłuba i nadbudówek.
 2. Remont jednostki cumującej przy nabrzeżu postojowym jest dopuszczalny jedynie w miejscu do tego wyznaczonym po uprzednim uzgodnieniu z Zarządem Portu i po uzyskaniu zgody Kapitana Portu.
 3. Prowadzenie prac: sieciarskich przy nabrzeżach, czyszczenia, rozpinania i suszenia sieci wymaga zgody Zarządu Portu Morskiego Hel. Po zakończeniu prac należy niezwłocznie uprzątnąć nabrzeże.

VII. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

 1. Na obszarze Portu Hel obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa stosowane nad wodą oraz przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
 2. W szczególności w Porcie Hel zabrania się:
  • używania sprzętu ratunkowego lub przeciwpożarowego do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem,
  • rozpalania ognisk, używania środków i materiałów pirotechnicznych oraz jakichkolwiek urządzeń oraz czynników mogących zainicjować zapłon,
  • tarasowania dróg pożarowych oraz składowania jakichkolwiek przedmiotów przy ścianach budynków,
  • ograniczania dostępu do urządzeń ppoż. W tym hydrantów, gaśnic, włączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego a także wyjść ewakuacyjnych.
 1. Telefony alarmowe:
  • dyżurny pracownik Zarządu Portu (58) 6750-808; 605-727-070
  • dyżurny Bosman Portu (58) 6750-624
  • Policja – 997
  • Straż Pożarna – 998
  • Pogotowie Ratunkowe – 999
  • z telefonu komórkowego – 112

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Portu Hel sprawuje Zarząd Portu Morskiego Hel oraz służby Kapitanatu Portu Hel w oparciu o przepisy portowe. W imieniu Zarządu Portu Hel działa każdy jego pracownik.
 2. W stosunku do osób, które nie przestrzegają Regulaminu Portu Hel zostaną zastosowane sankcje administracyjne w postępowaniu mandatowym lub administracyjnym przez właściwe służby portowe.
 3. W doraźnych przypadkach osoba upoważniona zobowiązana jest wezwać do pomocy odpowiednie służby.
 4. Wszystkie osoby przebywające na terenie Zarządu Portu Hel zobowiązane są do podporządkowania się Regulaminowi Portu.
 5. Regulamin Portu Morskiego Hel wchodzi w życie z dniem 23 września 2019 r.

PREZES ZARZĄDU
JOANNA KOSIŃSKA

Print Friendly, PDF & Email