O nas

Zarząd Portu Morskiego Hel Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Gminy Miasta Hel. Minister Skarbu Państwa przekazał 100% udziałów Spółki Gminie Miasta Hel w dniu 3 listopada 2010 roku Uprzednio jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa powstała z dniem 01 lipca 2007r. w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Przedsiębiorstwo Usług Portowych „KOGA” w Helu” (do 1998r. pod nazwą „Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „KOGA” w Helu”) i wstąpiła we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było przedsiębiorstwo państwowe.

Państwowe przedsiębiorstwo „Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „KOGA” w Helu” powstało z dniem 01 lipca 1959r. na podstawie Zarządzenia Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej Nr 40 z dnia 28 kwietnia 1959r. Tym samym, PPiUR „KOGA” nabyło w trwały zarząd i użytkowanie tereny i akweny wodne położone w granicach Portu Rybackiego w Helu, przejmując majątek helskiego oddziału „Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „ARKA” w Gdyni”.

Z dniem 28 maja 1993 r. Wojewoda Gdański przejął od Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej funkcję organu założycielskiego, ustanawiając zarząd komisaryczny nad przedsiębiorstwem, który uchylony został Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2004 r.

W 1998 r. przedsiębiorstwo sprzedało w całości część produkcyjną, dostosowując przedmiot działalności dla podmiotu zarządzającego portem w oparciu o ustawę z dnia 20 grudnia 1996r. o portach i przystaniach morskich, zmieniając nazwę na „Przedsiębiorstwo Usług Portowych „KOGA” w Helu” i przedmiot działalności na „Działalność portów morskich” (zgodnie z PKD 6322A).

Od 2014 roku przedmiotem działalności Spółki jest „„Działalność usługowa wspomagająca transport morski” – PKD 52 22 A.
W oparciu o ustawę z dnia 20 grudnia 1996r. o portach i przystaniach morskich /tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 998 z dnia 29.05.2020r.) przedmiot działalności Zarządu Portu Morskiego Hel jako podmiotu zarządzającego portem, obejmuje w szczególności:
1) zarządzanie gruntami i infrastrukturą portową;
2) prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu;
3) budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury portowej;
4) pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu;
5) świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej;
6) zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu
przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania;
7) koordynację korzystania z infrastruktury portowej, z wyjątkiem kompetencji
administracji morskiej;
8) działania zmierzające do rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej w porcie
oraz promocję takiej działalności.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000283705.
Kapitał zakładowy wynosi 42.000.000 PLN.

INFRASTRUKTURA HYDROTECHNICZNA PORTU

Port w Helu osłonięty jest od strony wód Zatoki Gdańskiej dwoma falochronami pełniącymi jednocześnie od wewnątrz funkcję nabrzeży:
– Falochronem Zachodnim (o dł. 615m)
– Falochronem Południowym (o dł. 180m).

Wewnątrz portu wyróżnia się następujące nabrzeża i pirsy:
– Nabrzeże Wyładunkowe (o dł. 240m)
– Nabrzeże Wyposażeniowe (o dł. 146m)
– Nabrzeże Remontowe (o dł. 128m)
– Pirs Rybacki (dł. 100m, dł. ścianki cumowniczej 200 m)
– Pirs Kaszubski (dł. 92m, dł. ścianki cumowniczej 184m)
– Pirs Wewnętrzny (dł. 135m, dł. ścianki cumowniczej 270m)

Wewnątrz portu wyróżnić można następujące baseny: Basen Jachtowy, Basen Wewnętrzny i Zewnętrzny.
W Basenie Jachtowym zainstalowano pomosty pływające dla jednostek sportowych.

POZOSTAŁA INFRASTRUKTURA

Port posiada:
– punkty poboru energii elektrycznej i wody
– zbiornik do odbioru wód zaolejonych
– żuraw do podnoszenia jednostek pływających do 5t.
– system monitoringu wizyjnego.

Ponadto, w porcie znajduje się:
– Marina z zapleczem sanitarnym dla jachtów,
– placówka Straży Granicznej, Bosmanatu Portu, Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.

W PORCIE W SEZONIE LETNIM

– rejsy po Porcie jednostkami pasażerskimi i skuterami wodnymi,
– rejsy tanimi tramwajami wodnymi pomiędzy Helem a Trójmiastem,
– parkingi samochodowe,
– punkty gastronomiczne.

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PORTOWYCH

1. Statki wchodzące/wychodzące, do/z portu Hel są obowiązane są do uzyskania zgody Kapitanatu Portu Hel (UKF-kanał 10).
2. Dyżur całodobowy pełni bosmanat portu Hel (UKF-kanał 10).
3. Do portu Hel mogą wchodzić statki, których długość nie przekracza 80 m i zanurzenia 6,0 m. Warunki te mają zastosowanie, gdy występuje średni stan wody.
4. Dla statków o długości całkowitej większej niż 50 m pilotaż jest obowiązkowy, a inne warunki wejścia określa kapitan portu.
5. Na torze podejściowym i w porcie Hel statki obowiązane są poruszać się z bezpieczną prędkością, nie większą niż 5 węzłów.

USTAWY


PRZEPISY PORTOWE

Zarządzenie nr 9 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16 sierpnia 2018 r. – Przepisy Portowe


PLAN ROZWOJU PORTU W HELU

Plan Rozwoju Portu w Helu
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Uzupełnienie


PORTOWY PLAN GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Decyzja zatwierdzająca plan gospodarowania odpadami ze statków – 08.09.2023 r.
Plan rozmieszczenia urządzeń odbiorczych na terenie Portu Hel
Plan gospodarowania odpadami ze statków (uaktualnienie maj 2023 r.)
Ship waste managment plan for the sea Port Hel (update may 2023)


PLAN ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ I ZANIECZYSZCZEŃ DLA WÓD PORTOWYCH PORTU HEL

Plan zwalczania zagrożen i zanieczyszczeń dla wód portowych Portu Hel

Print Friendly, PDF & Email