Rozdział III – Miejsca postojowe i miejsca wykonywania działalności gospodarczej

§10 – Miejsca postojowe.

  1. Przepisy Portowe wydane przez Urząd Morski w Gdyni zabraniają dobijania do nabrzeży, pomostów, falochronów i innych urządzeń portowych oraz postoju przy nich statków bez zezwolenia Zarządu Portu Hel.
  2. Zarząd Portu Hel wyznacza statkom stałe lub tymczasowe miejsca postojowe.
  3. Stałe miejsce postojowe Zarząd Portu Hel wyznacza po złożeniu przez Użytkownika wniosku o wyznaczenie stałego miejsca postojowego.
  4. Miejsce postojowe tymczasowe wyznacza na bieżąco Dział Administracji Portu Zarządu Portu Hel.
  5. Miejsca postojowe mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać miejsca postojowego dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, przeładunku towarów bądź do innych celów, naruszających porządek portowy.
  6. Użytkownik nie może zajmować innych miejsc postojowych niż wyznaczone mu przez Zarząd Portu Hel. W przypadku zajmowania innego niż wyznaczone miejsce postojowe Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty opłat, w wysokości określonej w Cenniku – ROZDZIAŁ IV, za obydwa miejsca postojowe: wyznaczone i faktycznie zajmowane miejsce postojowe.
  7. Przystąpienie do korzystania z infrastruktury portowej lub innej infrastruktury, której dysponentem jest Zarząd Portu Hel skutkuje zobowiązaniem do zapłaty opłat w wysokości przewidzianej w Cenniku, chyba, że z zawartej odrębnie umowy w formie pisemnej wynika inaczej.

§11 – Miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Miejsce wykonywania działalności gospodarczej Zarząd Portu Hel wyznacza po zawarciu przez Strony pisemnej umowy regulującej warunki udostępnienia miejsca.

Print Friendly, PDF & Email