Rozdział II – Świadczenie usług portowych

§4 – Umowa o świadczenie usług portowych.

Zawarcie umowy następuje z momentem rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usług Portowych świadczonych przez Zarząd Portu Hel.

§5 – Czas obowiązywania umowy.

 1. Umowa może zostać zawarta na czas określony lub na czas nieokreślony.
 2. Użytkownicy, dla których Zarząd Portu Hel wyznaczy stałe miejsca postojowe korzystają z Usług Portowych w drodze umowy zawartej na czas nieokreślony.
 3. Pozostali Użytkownicy korzystają z Usług Portowych w drodze umowy zawartej na czas określony, tj. do czasu zakończenia korzystania z Usług Portowych świadczonych przez Zarząd Portu Hel.

§6 – Zasady naliczania opłat.

 1. Rodzaj i wysokość opłat za Usługi Portowe wraz ze szczegółowymi zasadami ich naliczania są określone w Cenniku – ROZDZIAŁ IV.
 2. Opłaty za Usługi Portowe dla Użytkowników korzystających z nich przez czas nieokreślony rozliczane są zgodnie z Cennikiem – ROZDZIAŁ IV.
 3. Opłaty za Usługi Portowe dla Użytkowników korzystających z nich przez czas określony rozliczane są na bieżąco (po zakończeniu czynności) lub po upływie każdego miesiąca kalendarzowego.
 4. Ustalenie opłat w innej wysokości niż to określono w Cenniku oraz zmiana warunków ich naliczania nastąpić może wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej z Zarządem Portu Hel w szczególności gdy okaże się to uzasadnione z uwagi na charakter lub czas korzystania z nabrzeża, gruntów, obiektów, urządzeń, instalacji portowych lub innych składników majątkowych albo gdy wynika to z polityki handlowej Zarząd Portu Hel.

§7 – Termin płatności.

 1. Terminy płatności opłat kwartalnych dotyczące Użytkowników, z którymi zawarto umowy na czas nieokreślony są następujące:
  – za pierwszy kwartał: do 15 marca,
  – za drugi kwartał: do 15 czerwca,
  – za trzeci kwartał: do 15 września,
  – za czwarty kwartał: do 15 grudnia.
 2. Pozostałe opłaty płatne są w terminach określonych na fakturach wystawionych przez Zarząd Portu Hel.
 3. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Zarząd Portu Hel.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik opóźnia się z zapłatą faktury w całości lub części Zarząd Portu Hel zastrzega sobie prawo dochodzenia odsetek ustawowych.

§8 – Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy.

 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem kwartalnego okresu wypowiedzenia, skutkującego na ostatni dzień kwartału.
 2. Wypowiedzenie umowy przez stronę jest skuteczne pod warunkiem zachowania formy pisemnej i przesłania go drugiej stronie listem poleconym lub doręczenia osobiście.
 3. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień umowy w zakresie obowiązku uiszczania opłat przez jeden okres płatności, Zarząd Portu Hel może rozwiązać umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim wezwaniu do zapłaty Użytkownika.

§9 – Bezumowne korzystanie.

 1. W przypadku jeżeli Użytkownik korzysta z Usług Portowych świadczonych przez Zarząd Portu Hel a nie wyraża zgody na warunki określone w niniejszej umowie zobowiązany jest powiadomić o tym pisemnie Zarząd Portu Hel listem poleconym w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia z korzystania z Usług Portowych oraz bezzwłocznie zaprzestać korzystania z Usług Portowych.
 2. Korzystanie z Usług Portowych przez Użytkownika, o którym mowa w ust.1, do momentu zaprzestania, stanowi bezumowne korzystanie z usług świadczonych przez Zarząd Portu Hel.
 3. Użytkownik, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z Usług Portowych według stawek określonych w Cenniku – ROZDZIAŁ IV.
 4. W razie nie zaprzestania przez Użytkownika korzystania z Usług Portowych, Zarząd Portu Hel może wystąpić na drogę sądową w celu nakazania Użytkownikowi zaniechania takich działań.
Print Friendly, PDF & Email