Przetarg pisemny na dzierżawę czterech kontenerów sanitarnych usytuowanych na Falochronie Zachodnim w Porcie Rybackim Hel.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA – Spółka z o.o. w Helu
ul. Kuracyjna 1,  84-150 Hel
tel.: (58) 6750 150

ogłasza przetarg pisemny na dzierżawę czterech kontenerów sanitarnych usytuowanych na Falochronie Zachodnim w Porcie Rybackim Hel (teren opisany na planie „KONTENERY”) na okres 01.06. 2018 r. – 30.09.2018 r. z przeznaczeniem na całodobowe  udostępnienie załogom jachtów  toalet, pryszniców.

Cena wywoławcza czynszu za cały okres dzierżawy:   18.000 zł + VAT
Wysokość wadium:  2.000 zł.

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu.
Przetarg odbędzie się dnia 23 marca o godz. 10.30  w siedzibie Spółki w Helu, przy  ul. Kuracyjnej 1 (Port Rybacki).

Warunki uczestnictwa w przetargu.

 1. Wadium.
 • Wadium należy wpłacić do dnia 22 marca 2018r. na rachunek Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA Sp. o.o.:  Bank PEKAO S.A. Nr 87124053701111000053649861 – (za datę wpływu uważa się dzień wpływu środków finansowych na rachunek) z opisem „wadium na  dzierżawę kontenerów”,
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub unieważnieniu przetargu; 
 • Wadium przepada na rzecz Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA, jeżeli:
  – żaden z oferentów nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie  wywoławczej;
  – oferent,  którego oferta została wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zarząd Portu;
 • Unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do  naliczania odsetek  od wpłaconego wadium.

       2. Złożenie oferty.

 • Oferty w zamkniętych kopertach zaadresowanych: „Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA – Sp. z o.o., ulica Kuracyjna 1, 84-150 Hel” z opisem „Przetarg  na dzierżawę kontenerów sanitarnych” należy składać w sekretariacie Spółki do dnia 23 marca 2018r.  do godz. 10.00.
 • Oferta powinna zawierać:
  – oferowaną kwotę netto + VAT za cały okres dzierżawy;
  – oświadczenie oferenta o uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA  na dzień złożenia oferty,
  – oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA zastrzega sobie prawo:

 • Swobodnego wyboru oferty w razie zaoferowania jednakowej ceny;
 • Zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych tego odstąpienia;
 • żądania płatności z góry za cały okres dzierżawy.

Złożona oferta zachowuje ważność do dnia podpisania umowy lub powiadomienia oferenta o wybraniu innej oferty.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 6750150.

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie
Umowa

Print Friendly, PDF & Email