Przetarg pisemny na najem pomieszczenia magazynowego w budynku magazynu o pow. ok. 60 m2 w miesiącach lipiec – sierpień 2018.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA – Spółka z o.o. w Helu
ul. Kuracyjna 1,  84-150 Hel
tel.: (58) 6750 150

ogłasza przetarg pisemny na: najem pomieszczenia magazynowego w budynku magazynu o pow. ok. 60 m2  w miesiącach lipiec – sierpień 2018.

Cena wywoławcza miesięcznego najmu:  2.600 zł + VAT. Oprócz czynszu dzierżawca pokrywa koszty dostaw mediów i podatku od nieruchomości.

Wysokość wadium:  800 zł 

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 23 marca 2018 r. o godz. 10.45  w siedzibie Spółki w Helu, przy ul. Kuracyjnej 1 (Port Rybacki).

Warunki uczestnictwa w przetargu.

 1. Wadium.
 • Wadium należy wpłacić do dnia 22 marca 2018r. na rachunek Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA Sp. o.o.:  Bank PEKAO S.A. Nr 87124053701111000053649861 – (za datę wpływu uważa się dzień wpływu środków finansowych na rachunek) z opisem „wadium na    najem magazynu”.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub unieważnieniu przetargu; 
 • Wadium przepada na rzecz Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA, jeżeli:
  – żaden z oferentów nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie  wywoławczej;
  – oferent,  którego oferta została wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zarząd Portu;
 • Unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczania odsetek  od wpłaconego wadium.

       2. Złożenie oferty.

 • Oferty w zamkniętych kopertach zaadresowanych: „Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o., ulica Kuracyjna 1, 84-150 Hel” z opisem „Przetarg  na najem magazynu” należy składać w sekretariacie Spółki do dnia  23 marca 2018 r. do godz. 10.00.
 • Oferta powinna zawierać:
  – oferowaną miesięczną kwotę netto + VAT;
  – oświadczenie oferenta o uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA  na dzień złożenia oferty,
  – oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA zastrzega sobie prawo:

 • Swobodnego wyboru oferty w razie zaoferowania jednakowej ceny;
 • Zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych tego odstąpienia;
 • Żądania płatności z góry za cały okres najmu.

Złożona oferta zachowuje ważność do dnia podpisania umowy lub powiadomienia oferenta o wybraniu innej oferty.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 6750150.

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie
Umowa

Print Friendly, PDF & Email