Przetarg pisemny otwarty na wykonanie prac pn. „Wymiana linii kablowej SN 15kV od stacji transformatorowej T-9585 do stacji transformatorowej T-9586”.

Zarząd Portu Morskiego Hel „KOGA” Sp. z o.o.
ogłasza

PRZETARG PISEMNY OTWARTY

prowadzony w trybie art. 70 1 – 705 kodeksu cywilnego
na wykonanie prac pn.:

„Wymiana linii kablowej SN 15kV od stacji transformatorowej T-9585 do stacji transformatorowej T-9586″.

1. Nazwa i adres Organizatora / Zamawiającego:

Zarząd Portu Morskiego Hel „KOGA” Sp. z o.o., ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel,  NIP 587-020-06-71
telefon: +48 58 6750150                   
faks:      +48 58 6750150
e-mail: porthel@home.pl
www.porthel.home.pl

2. Opis przedmiotu przetargu.

Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją budowlaną, dostępną w siedzibie Organizatora I piętro, pok. Sekretariatu, oraz przedmiarem robót, które dostępne są w siedzibie Organizatora.

3. Termin wykonania zamówienia.
15 grudnia 2018 r.

4. Osoba do kontaktów z oferentami.
Kierownik Administracji Portu Zbigniew Rydz tel. 601-65-47-69

5. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Organizatora, ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel.
Termin składania ofert upływa w dniu 2 października 2018 r. o godz. 1000.
Oferty otrzymane przez Organizatora przetargu po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2 października 2018 r. o godz. 1030 w siedzibie Organizatora przetargu tj.: ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel.

6. Warunki uczestnictwa:

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają warunki zapisane w Regulaminie przetargu:
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
b) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Potwierdzenie spełnienia tych warunków przez Wykonawcę nastąpi poprzez złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów wymienionych w Regulaminie Przetargu. Przy dokonaniu oceny spełnienia wymaganych warunków Organizator przetargu będzie kierował się regułą: „spełnia”  albo „nie spełnia”.

7. Kryteria oceny ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (cena 100%).

Ogłoszenie, Regulamin przetargu wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Zarządu Portu Morskiego Hel „KOGA” Sp. z o.o. (www.porthel.home.pl) albo w Sekretariacie Spółki, w godzinach 800 – 1400.

Prezes Zarządu
Joanna Kosińska


Załączniki do pobrania:

Regulamin przetargu
Zał. nr 1 – Ogłoszenie o przetargu
Zał. nr 2 – Wzór formularza ofertowego
Zał. nr 3 – Oświadczenie wykonawcy
Zał. nr 4 – Wzór umowy
Zał. nr 5 – Przedmiar robót
Zał. nr 5 – Projekt wymiany kabla
Zał. nr 5 – Zakres prac
Zał. nr 5 – Decyzja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Zał. nr 5 – Zaświadczenie o braku sprzeciwu – Starosta Pucki
Zał. nr 5 – Zaświadczenie o braku sprzeciwu – Wojewoda Pomorski
Zał. nr 5 – Zgoda na cele budowlane – Energa
Zał. nr 5 – Trasa kabla (skompresowany w formacie *rar plik programu AUTOCAD *dwg)
Zał. nr 6 – Wzór protokołu
Zał. nr 7 – Wzór zawiadomienia o wyborze

Print Friendly, PDF & Email