Przetarg pisemny na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych na terenie Portu Rybackiego w Helu w sezonie letnim 2019.

Zarząd Portu Morskiego Hel „KOGA” Sp. z o.o.
ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel
telefon: (58) 6750150

ogłasza
PRZETARG PISEMNY NA:

dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych na terenie Portu Rybackiego w Helu w sezonie letnim 2019.

I. Nieruchomości gruntowe – tereny po byłym CPN od strony drogi.

Tereny  z możliwością dostawy energii elektrycznej.
Oprócz czynszu dzierżawca pokrywa koszty dostaw energii.

1) teren oznaczony na  szkicu  numerem  „1” o pow. 20m2
Cena wywoławcza czynszu za cały okres dzierżawy: 10.000 zł + VAT      
Wysokość wadium: 2.000 zł

2) teren oznaczony na szkicu numerem  „2″ o pow. 20 m2
Cena wywoławcza czynszu  za cały okres dzierżawy: 10.000 zł  + VAT      
Wysokość wadium: 2.000 zł

3) teren oznaczony na szkicu numerem  „3” o pow. 20 m2
Cena wywoławcza czynszu za cały okres dzierżawy:  10.000 + VAT
Wysokość wadium: 2.000 zł


II. Nieruchomości gruntowe położone na Falochronie Zachodnim
z przeznaczeniem na cele  handlowe związane  z działalnością turystyczną  na okres czerwiec – sierpień.

Tereny  z możliwością dostawy energii elektrycznej i wody.
Oprócz czynszu dzierżawca pokrywa koszty dostaw mediów.

1) teren oznaczony na PLANIE numerem  „1” o pow. 8 m2
Cena wywoławcza czynszu za cały okres dzierżawy: 7.000 zł + VAT
Wysokość wadium:   700  zł

2) teren oznaczony na PLANIE numerem  „2″ o pow. 12 m2
Cena wywoławcza czynszu  za cały okres dzierżawy:  8.500 zł + VAT
Wysokość wadium850 zł

3) teren oznaczony na PLANIE numerem  „3” o pow. 16 m2
Cena wywoławcza czynszu za cały okres dzierżawy: 11.500 zł + VAT
Wysokość wadium:  1.150 zł

4) teren oznaczony na PLANIE numerem „4″ o pow. 16 m2
Cena wywoławcza czynszu za cały okres dzierżawy: 11.500 zł + VAT 
Wysokość wadium:   1.150 zł

5) teren oznaczony na PLANIE numerem „5” o pow. 16 m2
Cena wywoławcza czynszu za cały okres dzierżawy: 11.500 zł +VAT
Wysokość wadium: 1.150 zł

6) teren  oznaczony na PLANIE numerem  „6”   o pow. 7,50 m2
Cena wywoławcza czynszu za cały okres dzierżawy:  9.000 zł + VAT
Wysokość wadium900 zł

III. Nieruchomość gruntowa oznaczona na PLANIE numerem „7”
(przy wejściu na Falochron Zachodni od wewnętrznej strony Portu) o pow. 10 m2  na okres czerwiec – sierpień

Teren  z możliwością dostawy energii elektrycznej  i wody.
Oprócz czynszu dzierżawca pokrywa koszty dostaw mediów

Cena wywoławcza czynszu za cały okres dzierżawy:  10.000 zł + VAT
Wysokość wadium:  1.000 zł


Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:
Przetarg odbędzie się dnia 28 lutego 2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Spółki w Helu, przy ul. Kuracyjnej 1 (Port Rybacki).

Warunki uczestnictwa w przetargu:

1. Wadium.

a) Wpłacenie wadium winno nastąpić do dnia 27 lutego 2019r. na rachunek  bankowy  Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o.: Bank PEKAO S.A. Nr 87124053701111000053649861 (za datę wpływu uważa się dzień wpływu  środków finansowych na rachunek) z dopiskiem przedmiotu przetargu: „wadium teren Falochronu  numer  …..”   lub „wadium teren  b. CPN numer …….”;    
b) Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub unieważnieniu przetargu. 
c) Wadium przepada na rzecz Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA, jeżeli:
–  żaden z oferentów nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie  wywoławczej;
– oferent,  którego oferta została wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zarząd Portu.
d) Unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw  do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.

2. Złożenie ofert.

a) Oferty w zamkniętych kopertach zaadresowanych: „Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA – Sp. z o.o. ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel” z opisem przedmiotu przetargu – Przetarg na teren Falochronu numer….” / lub „Przetarg na teren b. CPN numer ….” należy składać w sekretariacie Spółki do dnia  28 lutego 2019 r. do godz. 1000
b) Oferta powinna zawierać:
–  przedmiot dzierżawy gruntu („teren Falochronu numer …”/lub „teren b.CPN numer              ….…”);
– opis planowanego sposobu zagospodarowania terenu;
– oferowaną kwotę netto + VAT za cały okres dzierżawy;
– oświadczenie oferenta o uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Zarządu Portu   Morskiego Hel KOGA  na dzień złożenia oferty;
– oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy.

Zobowiązania oferenta:

Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do:

  1. Zapłaty czynszu i opłat z tytułu dostaw mediów w terminach zawartych w umowie. 
  2. Przed rozpoczęciem działalności uzgodnienia z Wydzierżawiającym sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu dzierżawy;
  3. Uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, w szczególności wynikających z prawa budowlanego na posadowienie obiektów;
  4. Zabezpieczenia na koszt własny zaplecza sanitarnego (toalet);
  5. Wykonania na własny koszt pod nadzorem ZPM Hel KOGA przyłączy do mediów.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA zastrzega sobie prawo:

  • Swobodnego wyboru oferty w razie zaoferowania jednakowej ceny;
  • Zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych tego odstąpienia;
  • Żądania płatności czynszu z góry za cały okres dzierżawy.

Złożona oferta zachowuje ważność do dnia podpisania umowy lub powiadomienia oferenta o wybraniu innej oferty.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 6750150.

W załączeniu: PLAN  i SZKIC usytuowania terenów.  

Załączniki do pobrania:
PLAN terenu
SZKIC terenu
Umowa

 

 

Print Friendly, PDF & Email