Przetarg pisemny na dzierżawę nieruchomości położonych w Helu na okres 01.01.2022 r. do 31.12.2031 r. z przeznaczeniem na działalność usługowo-rekreacyjną.

Zarząd Portu Morskiego Hel „KOGA” Sp. z o.o.
ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel
telefon: (58) 6750150

ogłasza
PRZETARG PISEMNY NA:

dzierżawę nieruchomości położonych w Helu na okres 01.01.2022 r. do 31.12.2031 r. z przeznaczeniem na działalność usługowo-rekreacyjną.
(nieruchomość z możliwością dostawy energii elektrycznej, wody, zrzutu ścieków)


1. Przedmiotem dzierżawy są niżej wymienione nieruchomości:

 • Działki o nr: 498 o pow. 222 m2; 499/1 o pow. 111 m2 ; 499/2 o pow. 36 m2;  500  o pow. 27 m2; 501 o pow. 450 m2 ;  502 o pow. 30 m2; 503 o pow. 693 m2 ; 504/1 o pow. 604 m2; 504/2 o pow. 73 m2; 505/1 o pow. 444 m2;  505/2 o pow. 52 m2;  506 o pow. 75 m2; 507 o pow. 30 m2; 508 o pow. 363 m2;  509 o pow. 54 m2; 510 o pow.22 m2; 511 o pow. 40 m2;  512 o pow. 663 m2; 513 o pow. 268 m2; 523/10 (częściowo) o pow.2000 m2; 523/4 o pow. 650 m2; 523/5 o pow. 13 m2;  523/6 o pow. 66 m2;  580/1 o pow. 853 m2; 580/2 o pow.158 m2; 523/7 (częściowo) o pow. 800 m2;
 • Budynek byłej kotłowni AOR o pow. użytkowej 85,2 m2 wraz z przyległymi działkami o numerach 513 o pow. 268 m2 i 514 o pow.560m2.

2. Cena wywoławcza rocznego czynszu: 95.000,00 złotych + VAT.

Corocznie, począwszy od stycznia 2023 roku i każdego następnego roku, roczny czynsz ulegnie wzrostowi w stosunku do rocznej kwoty dzierżawy z poprzedniego roku o 1-procent plus średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.
Oprócz czynszu dzierżawca ponosi koszt podatku od nieruchomości i opłaty za dostawę mediów.

Wysokość wadium: 45.000,00 złotych.

3. Główne postanowienia umowyw załączeniu.

4. Przetarg odbędzie się dnia 12 czerwca 2019 r. o godz. 1015 w siedzibie Spółki.

5. Oferty

W zamkniętych kopertach zaadresowanych: „Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA – Sp. z o.o., ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel” i oznaczone „PRZETARG  na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na działalność usługowo-rekreacyjną” należy składać  w sekretariacie Spółki w terminie do dnia  12 czerwca 2019 r.  do godz. 10oo.

Oferta powinna zawierać:

 • opis planowanego sposobu zagospodarowania terenu;
 • termin trwania dzierżawy;
 • proponowaną roczną stawkę dzierżawną + VAT w 2022 r.;
 • oświadczenie oferenta o uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA – Sp. z o.o. na dzień złożenia oferty;
 • oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami umowy.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA Spółka z o.o. w Helu  w  Banku PEKAO S.A. Nr 87124053701111000053649861 najpóźniej do dnia 11 czerwca 2019 r. (liczy się data wpływu na rachunek) z dopiskiem PRZETARG na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na działalność  usługowo-rekreacyjną”.

7. Wadium przepada na rzecz Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA, jeżeli:

 • żaden z oferentów nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej;
 • oferent, którego oferta zostanie wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA – Sp. z o.o. .

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
Unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.
Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, wadium wpłacone w postępowaniu zostanie zaliczone na kaucję zabezpieczającą wykonanie umowy dzierżawy zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania.

8. ZPM Hel KOGA wybierze – spośród ważnych ofert – oferenta, który zaoferował najwyższą stawkę czynszu netto + VAT. W przypadku złożenia równorzędnych ważnych ofert z najwyższą stawką czynszu, przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji, przy czym minimalna wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 500,00 zł.
O terminie i miejscu odbycia licytacji właściwi oferenci zostaną pisemnie powiadomieni.

9. Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo:

 • swobodnego wyboru oferty w razie zaoferowania jednakowej ceny;
 • zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych tego odstąpienia;
 • żądania płatności czynszu z góry za pierwszy rok dzierżawy.

Złożona oferta zachowuje ważność do dnia podpisania umowy lub powiadomienia oferenta o wybraniu innej oferty.

10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 6750150.

Teren będący przedmiotem przetargu zaznaczono na załączonej mapce.

Załączniki do pobrania:
Główne postanowienia umowy
Mapka

 

 

Print Friendly, PDF & Email