Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę jednego miejsca na nabrzeżu Wyposażeniowym w Porcie Morskim w Helu o pow. 35m2 z przeznaczeniem na usytuowanie urządzeń do wyładunku ryb paszowych z jednostek rybackich na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.

Zarząd Portu Morskiego Hel „KOGA” Sp. z o.o.
ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel

zaprasza do składania ofert

na dzierżawę jednego miejsca na nabrzeżu Wyposażeniowym w Porcie Morskim w Helu o pow. 35 m2 z przeznaczeniem na usytuowanie urządzeń  do wyładunku ryb paszowych z jednostek rybackich (miejsce oznaczone na mapce numerem „4″) na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.   


Cena wywoławcza: 4.000,00 zł + VAT / miesiąc  

Corocznie, począwszy od miesiąca stycznia 2021 r.  zaoferowana kwota dzierżawy będzie waloryzowana o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany w Monitorze Polskim.

Oprócz  czynszu dzierżawca pokrywa opłaty za wjazd samochodów korzystających z jego usług oraz koszty dostaw mediów. Opłaty pobierane będą zgodnie z Cennikiem Zarządu Portu Hel  (Cennik udostępniony jest na stronie www.porthel@home.pl).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17 października 2019 r. o godz. 1015

Złożenie ofert.

a) Oferty w zamkniętych kopertach zaadresowanych: „Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA – Sp. z o.o. ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel” z opisem przedmiotu przetargu – „Przetarg – miejsce na pompy ” należy składać w sekretariacie Spółki do dnia 17 października 2019 r.  do godz. 1000.

b) Oferta powinna zawierać:

  • cenę netto + VAT za miesiąc dzierżawy;
  • oświadczenie oferenta o uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA  na dzień złożenia oferty.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA zastrzega sobie prawo:

  • Swobodnego wyboru oferty w razie zaoferowania jednakowej ceny;
  • Zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych tego odstąpienia.

Złożona oferta zachowuje ważność do dnia podpisania umowy lub powiadomienia oferenta o wybraniu innej oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 603540900.


Załączniki do pobrania:
Mapka

 

Print Friendly, PDF & Email