Przetarg pisemny na dzierżawę terenów gruntowych usytuowanych na działce Nr 572/5 w Porcie Morskim w Helu (tereny po byłym CPN) na okres od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Zarząd Portu Morskiego Hel „KOGA” Sp. z o.o.
ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel
telefon: 603540900

ogłasza
PRZETARG PISEMNY NA:

dzierżawę terenów gruntowych usytuowanych na działce Nr 572/5 w Porcie Morskim w Helu (tereny po byłym CPN) na okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
Tereny z możliwością dostawy energii elektrycznej, wody, zrzutu ścieków.


1) teren oznaczony na szkicu literą „A” o pow. 150 m2 (teren przy wewnętrznej drodze portowej)

Cena wywoławcza czynszu: 60.000 zł + VAT za cały okres dzierżawy
Oprócz czynszu dzierżawca pokrywa koszty dostaw mediów i podatku od nieruchomości

Wysokość wadium: 6.000 zł  

2) teren oznaczony na szkicu literą „B” o pow. 150 m2 (teren przy wewnętrznej drodze portowej)

Cena wywoławcza czynszu:  55.000 + VAT  za cały okres dzierżawy
Oprócz czynszu dzierżawca pokrywa koszty dostaw mediów i podatku od nieruchomości

Wysokość wadium:  5.500 zł  

3) teren oznaczony na szkicu literą „C” o pow. 180 m2 (teren od strony nabrzeża)

Cena wywoławcza czynszu: 70.000 + VAT za cały okres dzierżawy
Oprócz czynszu dzierżawca pokrywa koszty dostaw mediów i podatku od nieruchomości

Wysokość wadium:  7.000 zł

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 17 października 2019 r. o godz. 1030  w  siedzibie Spółki w Helu,  przy  ul. Kuracyjnej 1 (Port Rybacki).

Warunki uczestnictwa w przetargu.

1. Wadium.

a) Wpłacenie wadium winno nastąpić do dnia 16 października 2019r. na rachunek  bankowy  Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o.: Bank PEKAO S.A. Nr 87 1240 5370 1111 0000 5364 9861 (za datę wpływu uważa się dzień wpływu  środków finansowych na rachunek) z dopiskiem przedmiotu przetargu: „wadium na dzierżawę  gruntu….” (A  lub B lub C).

b) Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub unieważnieniu przetargu. 

c) Wadium przepada na rzecz Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA, jeżeli:

  • żaden z oferentów nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie  wywoławczej;
  • oferent,  którego oferta została wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zarząd Portu.

d) Unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.

2. Złożenie ofert.

a) Oferty w zamkniętych kopertach zaadresowanych: „Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA – Sp. z o.o. ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel” z opisem przedmiotu przetargu – „Przetarg na dzierżawę gruntu……” (A lub B lub C) należy składać w sekretariacie Spółki do dnia 17 października 2019 r. do godz. 1000.

b) Oferta powinna zawierać:

  • opis planowanego sposobu zagospodarowania terenu;
  • oferowaną kwotę netto + VAT za cały okres dzierżawy;
  • oświadczenie oferenta o uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Zarządu Portu   Morskiego Hel KOGA  na dzień złożenia oferty;
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Głównymi Postanowieniami Umowy.

Zobowiązania oferenta 

Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do:

1. Zapłaty  czynszu, podatku od nieruchomości opłat z tytułu dostaw mediów w terminach zawartych w umowie.
2. Przed rozpoczęciem działalności uzgodnienia z Wydzierżawiającym sposobu  zabudowy i zagospodarowania terenu dzierżawy;
3. Uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, w szczególności wynikających z prawa budowlanego na posadowienie obiektów;
4. Zabezpieczenia na koszt własny zaplecza sanitarnego (toalet);
5. Wykonania na własny koszt pod nadzorem ZPM Hel KOGA przyłączy do mediów.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA zastrzega sobie prawo:

  • Swobodnego wyboru oferty w razie zaoferowania jednakowej ceny;
  • Zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych tego odstąpienia;
  • Żądania płatności czynszu z góry.

Złożona oferta zachowuje ważność do dnia podpisania umowy lub powiadomienia oferenta o wybraniu innej oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 603540900.

Załączniki do pobrania:
Główne postanowienia umowy
Szkic terenów

Print Friendly, PDF & Email