Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę jednego miejsca na nabrzeżu Wyposażeniowym w Porcie Morskim w Helu z przeznaczeniem na usytuowanie urządzeń do wyładunku ryb paszowych z jednostek rybackich.

Zarząd Portu Morskiego Hel „KOGA” Sp. z o.o.
ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel
telefon: 603540900

ogłasza   przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę jednego miejsca na nabrzeżu Wyposażeniowym w Porcie Morskim w Helu o pow. 35m2 z przeznaczeniem na usytuowanie urządzeń do wyładunku ryb paszowych z jednostek rybackich (miejsce oznaczone na mapce numerem „4″) na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.   


1. Przedmiotem dzierżawy jest niżej wymieniona nieruchomość:

jedno miejsce na Nabrzeżu Wyposażeniowym w Porcie Morskim w Helu o pow. 35m2 z przeznaczeniem na usytuowanie urządzeń do wyładunku ryb paszowych z jednostek rybackich (miejsce oznaczone na mapce numerem „4″)

2. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu: 4000,00 złotych + VAT/miesiąc (słownie: cztery tysiące złotych).

Corocznie, począwszy od miesiąca stycznia 2021 r.  zaoferowana kwota dzierżawy będzie waloryzowana o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany w Monitorze Polskim.

Oprócz czynszu dzierżawca pokrywa opłaty za wjazd samochodów korzystających z jego usług oraz koszty dostaw mediów. Opłaty pobierane będą zgodnie z Cennikiem Zarządu Portu Hel (Cennik udostępniony jest na stronie www.porthel@home.pl).

3. Główne postanowienia umowyw załączeniu.

4. Przetarg odbędzie się dnia 14 listopada 2019 r. o godz. 1000 siedzibie Spółki.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne.

5. Warunkiem przystąpienia oferenta do przetargu jest złożenie przed jego otwarciem oświadczenia o uregulowaniu wszelkich zobowiązania wobec Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA – na dzień przystąpienia do przetargu oraz o zapoznaniu się i zaakceptowaniu głównych postanowień umowy.

6. Osoby biorące udział w przetargu winny w dniu jego otwarcia okazać dowód potwierdzający tożsamość oraz oryginały dokumentów: w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej- pełnomocnictwo, w przypadku podmiotu gospodarczego wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w przypadku pełnomocnika osoby prawnej pełnomocnictwo wraz z aktualnym odpisem KRS lub innego właściwego rejestru.

7. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując uczestnikom przetargu informacje, w sprawie i trybu przeprowadzenia przetargu ustnego oraz:

a) podaje do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które zostały dopuszczone do przetargu; informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte;
b) wysokość postąpienia ustala się na minimalną kwotę 500 zł;
c) uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień;
d) przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
e) po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

8. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.

9. Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo:

  • zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych tego odstąpienia;
  • żądania płatności czynszu z góry za pierwszy rok dzierżawy.

10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 603540900.

Załączniki do pobrania:
Mapka
Główne postanowienia umowy

 

Print Friendly, PDF & Email