Przetarg pisemny na najem pomieszczenia magazynowego w budynku magazynu o pow. ok. 60m2  w miesiącach lipiec – sierpień 2020.

Zarząd Portu Morskiego Hel „KOGA” Sp. z o.o.
ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel
telefon: (58) 6750 150

ogłasza
PRZETARG PISEMNY NA:

najem pomieszczenia magazynowego w budynku magazynu o pow. ok. 60mw miesiącach lipiec – sierpień 2020.

Cena wywoławcza miesięcznego najmu: 2.700 zł + VAT
Oprócz czynszu dzierżawca pokrywa koszty dostaw mediów i podatku od nieruchomości.

Wysokość wadium: 800 zł


Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 27 lutego 2020 r. o godz. 1330  w siedzibie Spółki w Helu, przy ul. Kuracyjnej 1 (Port Rybacki).

Warunki uczestnictwa w przetargu.

1. Wadium.

a) Wadium należy wpłacić do dnia 25 lutego 2020 r. na rachunek Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA Sp. o.o.:  BNP PARIBAS Bank Polska nr rachunku 40 1600 1462 1881 2797 7000 0001  (za datę wpływu uważa się dzień wpływu środków finansowych na rachunek) z opisem „wadium na najem magazynu”.
b) Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub unieważnieniu przetargu; 
c) Wadium przepada na rzecz Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA, jeżeli:

– żaden z oferentów nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie  wywoławczej;
– oferent, którego oferta została wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie wskazanym  przez Zarząd Portu;

d) Unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczania odsetek  od wpłaconego wadium.

2. Złożenie oferty.

a) Oferty w zamkniętych kopertach zaadresowanych: „Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA – Sp. z o.o., ulica Kuracyjna 1, 84-150 Hel” z opisem Przetarg  na najem magazynunależy składać w sekretariacie Spółki do dnia  27 lutego 2020 r. do godz. 1230.

b) Oferta powinna zawierać:

– oferowaną miesięczną kwotę netto + VAT;
– oświadczenie oferenta o uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA  na dzień złożenia oferty,
– oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA zastrzega sobie prawo:

  • swobodnego wyboru oferty w razie zaoferowania jednakowej ceny;
  • zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych tego odstąpienia;
  • żądania płatności z góry za cały okres najmu.

Złożona oferta zachowuje ważność do dnia podpisania umowy lub powiadomienia oferenta o wybraniu innej oferty.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 6750150.

Załączniki do pobrania:
Załącznik – Umowa najmu

 

 

Print Friendly, PDF & Email