Zarządzenie nr 9/2024 Prezesa Zarządu Portu Morskiego Hel Sp. z o.o. w Helu z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie stawek za dzierżawy i innych opłat w sezonie 2024.

Zarządzenie Prezesa ZPM Hel Sp. z o.o.

ZARZĄDZENIE NR 9/2024
PREZESA ZARZĄDU PORTU MORSKIEGO HEL Sp. z o.o. w Helu
z dnia 6 maja 2024 r.
w sprawie stawek za dzierżawy i innych opłat w sezonie 2024

Zarządzam co następuje:

§1

W Zarządzeniu Nr 7/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie stawek za dzierżawy i innych opłat w sezonie 2024r., w paragrafie 1,  punkt III.  dodaje się podpunkt 6/ o treści:

„6/ Opłaty za wjazd i postój samochodów innych firm i osób fizycznych prowadzących działalność na terenach  Zarządu Portu Morskiego Hel:  

  • jednorazowo (postój do 4 godzin) 40 zł brutto;
  • Ryczałt miesięczny za każdy samochód 280 zł brutto.”

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2024 r.


P
rezes Zarządu
Joanna Kosińska

Print Friendly, PDF & Email