Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia magazynowego w „Budynku magazynowym narzędzi połowowych i sprzętu rybackiego” na okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2026 r.

Zarząd Portu Morskiego Hel Sp. z o.o.
ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel
telefon: (58) 6750 150; 603 540 900

ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na najem pomieszczenia magazynowego w „Budynku magazynowym narzędzi połowowych i sprzętu rybackiego” na okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2026 r.


Przedmiotem najmu jest wydzielone pomieszczenie magazynowe (box) w „Budynku magazynowym narzędzi połowowych i sprzętu rybackiego” o pow. 33,0 m2  z przeznaczeniem na składowanie.

Cena wywoławcza wynosi 560 zł /miesiąc.  Do ceny uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT.
Corocznie, począwszy od stycznia 2025 r. czynsz wzrośnie o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany w Monitorze Polskim.

Oprócz czynszu, najemca zobowiązany jest do ponoszenia opłat:

 1. Za energię elektryczną, zgodnie z „Warunkami Umowy oraz Cennikiem usług portowych świadczonych przez Zarząd Portu  Morskiego Hel Sp.  z o.o. w Helu” obowiązującymi w trakcie trwania umowy najmu;
 2. Corocznie ponoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości według stawek ustalonych przez Radę Miasta Helu.  Do kwoty podatku naliczony zostanie podatek VAT.

W przypadku przeznaczenia boxu na cele rybactwa (składowanie sprzętu rybackiego , itp.)     najemca będzie zwolniony z podatku na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się dnia 13 czerwca 2024 r. o godz. 1100 w siedzibie Zarządu Portu Morskiego Hel – budynek MARINY na Falochronie Zachodnim, sala konferencyjna I piętro.

Warunki przystąpienia do przetargu (licytacji):

Do udziału w przetargu (licytacji) dopuszczone zostaną osoby fizyczne i osoby prawne, które najpóźniej do godziny 1000 w dniu przetargu  dokonały wpłaty wadium w wysokości 600,00 zł  (słownie sześćset złotych) na rachunek Zarządu Portu Morskiego Hel w Banku BNP PARIBAS Bank Polska numer rachunku 40 1600 1462 1881 2797 7000 0001 z dopiskiem „wadium na box”.

Wadium przepada na rzecz Zarządu Portu Morskiego Hel, jeżeli:

 • oferent, którego oferta wygra, nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zarząd Portu Morskiego Hel;
 • żaden z oferentów nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Wadium złożone przez oferentów którzy nie spełniają warunków przetargu i nie wygrali  przetarg, zostaną zwrócone w terminie do trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Unieważnienie przetargu lub zakończenie go wynikiem negatywnym nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.
Oferentowi, którego oferta wygra, wadium wpłacone w postępowaniu zostanie zaliczone na zapłatę czynszu za miesiąc lipiec 2024r.

UWAGA

Osoby biorące udział w przetargu winny w dniu jego otwarcia okazać dowód potwierdzający tożsamość oraz oryginały dokumentów:

 • w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej – pełnomocnictwo,
 • w przypadku pełnomocników podmiotów gospodarczych wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub aktualnego wydruku z krs ze stosownym pełnomocnictwem.
 1. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując uczestnikom przetargu informacje, w sprawie i trybu przeprowadzenia przetargu ustnego oraz podaje do wiadomości imiona i nazwiska osób albo firmy, które spełniają warunki przetargu i zostały dopuszczone do przetargu.
 2. Przewodniczący komisji przetargowej informuje dopuszczonych do przetargu uczestników, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte;

a) wysokość postąpienia ustala się na minimalną kwotę 20,00 zł;
b) uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień;
c) przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
d) po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

 1. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Zarząd Portu Morskiego Hel Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo:

 • zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych tego odstąpienia;
 • żądania płatności czynszu z góry za sześć miesięcy najmu.  

Dodatkowe informacje:

Pozostałe informacje można uzyskać w Zarządzie Portu Morskiego Hel SEKRETARIAT tel. (58) 6750150 lub pod numerem telefonu 601-654-769.

Prezes Zarządu
Joanna Kosińska


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
Informacja o oferencie (do złożenia w dniu przetargu)

Print Friendly, PDF & Email